Ελληνική Οικονομία

Πιτόσκα Ηλέκτρα

Περιγραφή

Το μάθημα «Ελληνική Οικονομία», επιδιώκει την κατανόηση της διαχρονικής κατάστασης των βασικών τομέων της ελληνικής οικονομίας, την εξέλιξη και τις προοπτικές της. Το μάθημα αποτελεί βασικό εισαγωγικό μάθημα για την κατάσταση, τις εξελίξεις και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.  

Ή ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των σπουδαστών στην αναδρομή των καθοριστικών σταθμών της ελληνικής οικονομίας , στα δεδομένα και στην κατάσταση του ελληνικού πρωτογενή τομέα, (χαρακτηριστικά, προβλήματα και προοπτικές ανάπτυξής), στα χαρακτηριστικά και τα ζητήματα της ελληνικής βιομηχανίας, στα προβλήματα των ελληνικών ΜΜΕ, σ τα χαρακτηριστικά της επιχειρηματικότητας στην χώρα, στις κατευθύνσεις στρατηγικής για το μέλλον. Επίσης καταρτίζει τους φοιτητές στην οικονομική σημασία της ελληνικής ναυτιλίας και του τουρισμού, με αναλυτική αναφορά στα χαρακτηριστικά, τα ζητήματα που αντιμετωπίζει και τη σημασία για την οικονομία, στο Κατά Κεφαλή Εγχώριο Προϊόν, Κρατικό Προϋπολογισμό και στην κατάρτι

Περισσότερα  
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Ενότητες

 • Περιεχόμενο, σκοπός, μαθησιακά αποτελέσματα και αξιολόγηση στο μάθημα «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ»
 • Ιστορική αναδρομή σε φάσεις- περιόδους της ελληνικής οικονομίας, που υπήρξαν καθοριστικοί σταθμοί στην διαμόρφωση & εξέλιξή της (1453-1974)

1.Ο Ελληνικός αγροτικός τομέας- Σημασία & συμβολή υ στην Οικονομία

2.Εξελίξεις του Τομέα Διεθνώς

3.Ευρωπαϊκή Γεωργία- Νέες προκλήσεις

4.Η συμβολή του τομέα στην Ε.Ε.

5.Απασχόληση – ηλικιακή διάρθρωση

6.Δομικά Χαρακτηριστικά του Αγροτικού Τομέα στην Ελλάδα

7.Προβλήματα & Προοπτικές της ελληνικής γεωργίας- κτηνοτροφίας- αλιείας - αλιείας εσωτερικών υδάτων- ιχθυοκαλλιεργειών

8.Αγροτουρισμός

9.Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013

10.Η νέα ΚΑΠ

 • Ο Δευτερογενής Τομέας Η ελληνική Βιομηχανία- αναδρομή
 • Τα βασικότερα προβλήματα & οι Αδυναμίες ελληνικής βιομηχανίας
 • Η Σύγχρονη Ταυτότητα της Ελληνικής Βιομηχανίας
 • Οι κυριότεροι κλάδοι και οι επιδόσεις τους
 • Η Ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής Βιομηχανίας και των επί μέρους κλάδων- Η Προστιθέμενη οικονομική αξία
 • Χρηματοδότηση του τομέα -Ο Ρόλος του Χρηματιστηρίου
 • Η «Ολλανδική ασθένεια»
 • Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
 • ΜΜΕ & Οικονομική κρίση
 • Κατευθύνσεις Στρατηγικής για το μέλλον
 • Ο Νόμος για τις μικρές επιχειρήσεις της Ευρώπης
 • Η ταυτότητα της Ελληνικής Ναυτιλίας
 • Ο ελληνόκτητος στόλος: Δεξαμενόπλοια μεταφοράς πετρελαίου & χημικών-Πλοία μεταφοράς υγροποιημένων αερίων, ξηρού και υγρού φορτίου &Εμπορευματοκιβωτίων- Λοιπά φορτηγά πλοία- Επιβατηγά πλοία
 • Η Ποντοπόρος Ναυτιλία- Ναυτιλιακό Συνάλλαγμα- Οι εισπράξεις
 • Η σημασία των θαλάσσιων μεταφορών- Παγκόσμιες εξελίξεις στη Λιμενική βιομηχανία- Ναυτιλιακή & λιμενική βιομηχανία σε περιφερειακό επίπεδο
 • Το λιμάνι του Πειραιά- Επιχειρηματικές δραστηριότητες – Νηογνώμονας- Παράλληλες οικονομικές δράσεις
 • Τουρισμός:
 • Χαρακτηριστικά τουριστικής ζήτησης
 • Καίρια Ζητήματα για την ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού
 • Στρατηγική Ανάπτυξης του Ελληνικού Τουρισμού
  2011-2021
 • Η Συμβολή του τουρισμού στην οικονομία
 • Το Κατά Κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της Ελλάδας
 • Εξελίξεις στην οικονομία της Ευρωζώνης
 • Πολιτική περιορισμού ελλειμμάτων- Το δημόσιο χρέος
 • Οικονομική κρίση & Ε.Ε.
 • Οικονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα- Μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής
 • Το Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής
 • Ο Κρατικός Προϋπολογισμός
 • Το Δημόσιο έλλειμμα – Το Δημόσιο Χρέος
 • Το Ισοζύγιο Πληρωμών & η Διεθνής Επενδυτική Θέση της Ελλάδας
 • Ανεργία- ορισμός
 • Είδη ανεργίας: η εποχιακή ανεργία, η ανεργία τριβής, η διαρθρωτική ανεργία και η ανεργία λόγω ανεπαρκούς ζήτησης (ή κεϋνσιανή ανεργία).
 • Θέσεις εργασίας 1991-2015
 • Απασχόληση, εργατικό δυναμικό & ανεργία
 • Αυτοαπασχολούμενοι
 • Χαρακτηριστικά & μεταβολές ανέργων
 • Εγγεγραμμένοι και επιδοτούμενοι άνεργοι
 • Νέες μορφές ευέλικτης απασχόλησης
 • Η αδήλωτη εργασία
 • Οι κατώτατοι μισθοί στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση
 • H Έρευνα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και η Έκδοση ΙΝΕ- ΓΣΕΕ
 • Η απασχόληση και η ανεργία των μεταναστών
 • Ανισοκατανομή εισοδήματος

Κατανομή εισοδήματος- Κατανομή οικογενειακών εισοδημάτων.

Οικονομική κρίση & ανισοκατανομή εισοδήματος. Η Ανισοκατανομή

παγκόσμια. Ο Συντελεστής Gini. Ανοσοκατανομή εισοδήματος στην Ελλάδα

1955-1980, 2008 2012 και 2009-2013

 • Φτώχεια

Ορισμοί και όρια της φτώχειας. Δείκτες Φτώχειας ΟΗΕ

Ο συνθετικός Δείκτης Ανθρώπινης Φτώχειας & Ο συνθετικός Δείκτης

Ανθρώπινης Ανάπτυξης . Φτώχεια & Ανισότητα στην Ελλάδα

 • Παραοικονομία

Ορισμοί & Παράγοντες παραοικονομίας.

Ελλάδα & Παραοικονομία

 •  Η διαφθορά

Ορισμοί & η έρευνα της Διεθνούς Διαφάνειας για την Ελλάδα

 • Γενική ενημέρωση για το παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον
 • Καινοτομία: Καινοτομία – Αποτύπωση Ελληνικής Περίπτωσης
 • Ελληνικό Σύστημα Καινοτομίας
 • Η εγχώρια Έρευνα και Ανάπτυξη- Κοινωνικο -οικονομικοί παράγοντες που την καθορίζουν- Προβληματισμοί
 • Η μελέτη της ΓΓΕΤ για τον σκοπό που οι ελληνικές επιχειρήσεις
 • καινοτομούν
 • Η καινοτομική επίδοση της Ελλάδας
 • Παράγοντες για επίτευξη «παραγωγής καινοτομίας»
 • Προϋποθέσεις για καινοτομική πρόοδο των ελληνικών επιχειρήσεων
 • Προτάσεις ΟΟΣΑ για τις κατευθύνσεις που πρέπει να έχει η βασική έρευνα & η καινοτομία στην Ελλάδα
 • Διαμεσολαβητές καινοτομίας, Τεχνολογικά Πάρκα και ο ρόλος τους στη τοπική ανάπτυξη
 • Ελλάδα & Βαλκάνια
 • Διμερείς οικονομικές σχέσεις , ελληνική επιχειρηματική παρουσία και επενδύσεις σε: Αλβανία, Σερβία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Π.Γ.Δ.Μ. και Βοσνία Ερζεγοβίνη
 • Λόγοι επένδυσης στα Βαλκάνια
 • Η Παγκόσμια Οικονομική Ύφεση 1929
 • Οικονομική κρίση & θεωρίες
 • Η Παγκόσμια Οικονομική Κρίση
 • Η κρίση στην ευρωζώνη
 • Οι αδύναμοι κρίκοι της Ευρωζώνης- Τα CDS
 • Το ευρωπαϊκό σχέδιο της διάσωσης των τραπεζών
 • Η διαδικασία της αποδόμησης του ευρώ
 • Η μετάδοση της κρίσης στην Ελλάδα
 • Το ελληνικό χρέος & η Ευρωζώνη- Τα CDS της Ελλάδας
 • Ο Μηχανισμός Στήριξης της Ελληνικής Οικονομίας
 • Το μνημόνιο 2012- και οι επιπτώσεις του

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  2660
Αρ. Προβολών :  21637

Ημερολόγιο