Μεθοδολογία έρευνας κοινωνικών επιστημών

Ευστράτιος Λοΐζου

Περιγραφή

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής θα αποκτήσει γνώσεις και δεξιότητες με αποτέλεσμα να του δίνεται η δυνατότητα να:

 1. Κατανοεί       το ρόλο και τη σημασία της χρήσης της Έρευνας Αγοράς.
 2. Αναγνωρίζει       την απαιτούμενη μεθοδολογία για την κατασκευή ενός κατάλληλου ερωτηματολογίου.
 3. Διαμορφώνει το απαιτούμενο ερωτηματολόγιο και να διεξάγει μια ολοκληρωμένη έρευνα αγοράς
 4. Προχωράει στην ανάλυση και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων της έρευνας.
 5. Γράφει σωστά μια αναφορά με τη μέθοδο και τα αποτελέσματα της έρευνας.
 6. Εκτελεί μια βιβλιογραφική έρευνα με συγκεκριμένο θέμα και προσανατολισμό.
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Ενότητες

 • Η έρευνα στις κοινωνικές επιστήμες
  και ειδικότερα η έννοια της έρευνας αγοράς.
 • Ο ρόλος και η φύση της έρευνας αγορας.
 • Ρόλος έρευνας αγορας.
 • Μίγμα Μάρκετινγκ.
 • Παρακολούθηση Αναγκών Καταναλωτών.
 • Διαφορά της έρευνας αγοράς με τις υπόλοιπες μεθόδους.

Σκοπός την ενότητας αυτής είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τον ρόλο της Έρευνας Αγοράς καθώς και την αναγκαιότητα χρήσης της Έρευνας Αγοράς.

 • Μίγμα Μάρκετινγκ.
 • Συγκέντρωση πληροφοριών μάρκετινγκ.
 • Marketing Information System.
 • MDSS (Marketing Decision Support System).

Σκοπός την ενότητας αυτής είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές την σημασία της Συγκέντρωσης πληροφοριών Μάρκετινγκ καθώς και εισαγωγικές έννοιες στα MIS και MDSS.

 • Προσδιορισμός αξίας πληροφοριών.
 • Πότε δεν απαιτείται η έρευνα αγοράς.
 • Επιλογή σχεδίου έρευνας.
 • Εξερευνητική έρευνα αγοράς.
 • Περιγραφική έρευνα αγοράς.
 • Αιτιολογική έρευνα αγοράς.
 • Παράδειγμα σχέσεων μεταβλητών.
 • Σχέσεις μεταξύ ειδών έρευνας.
 • Επιλογή μεθόδου συλλογής στοιχείων/δεδομένων.
 • Επιλογή μεθόδων μέτρησης.
 • Επιλογή δείγματος και συλλογή στοιχείων.
 • Ανάλυση στοχείων.
 • Παρουσίαση ευρημάτων έρευνας.

 

Σκοπός την ενότητας αυτής είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές την διαδικασία της έρευνας αγοράς και να γνωρίζουν τις μεθόδους συλλογής στοιχείων.

 • ΠΗΓΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.
 • ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.
 • ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.
 • ΠΗΓΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.
 • ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ.
 • ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΟΡΦΗ CD-ROM.

Σκοπός την ενότητας αυτής είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές την έννοια του όρου πηγές δεδομένων, ποια τα πλεονεκτήματα και ποια τα μειονεκτήματα των δευτερογενών στοιχείων.

 • ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.
 • ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ.
 • ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ.
 • ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ.

 

Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές την σπουδαιότητα καθώς και τις μεθόδους συλλογής πρωτογενών στοιχείων.

 • ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ.
 • ΣΦΑΛΜΑ ΑΡΝΗΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ.
 • ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΑΡΝΗΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ.

Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές την σπουδαιότητα καθώς και τις μεθόδους συλλογής πρωτογενών στοιχείων.

 • Μέθοδοι ποιοτικής έρευνας.
 • Σε βάθος συνέντευξη.
 • Κλιμακωτές ερωτήσεις.
 • Κρυφογενείς ερωτήσεις.
 • Συμβολικές ερωτήσεις.
 • Πότε θεωρείται κατάλληλη η τεχνική;

Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές την σπουδαιότητας των μεθόδων ποιοτικής έρευνας.

 • Πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα.
 • Ομάδες εστίασης ενδιαφέροντος.
 • Ρόλος ερευνητή.
 • Συγκεκαλυμμένες τεχνικές.
 • Συσχετισμός λέξεων.
 • Συμπλήρωση φράσης & Συμπλήρωση Ιστορίας.
 • Συμπλήρωση εικόνας & Έλεγχος θεματικής αντίληψης.
 • Παρατήρηση.

Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές την σπουδαιότητας των μεθόδων ποιοτικής έρευνας.

 • ΕΝΝΟΙΑ & ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ.
 • ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ-ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ.
 • ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ.
 • ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΑΘΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ.
 • ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ.
 • ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.
 • ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ.
 • ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ.
 • ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ.
 • ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ.
 • ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
 • ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ.

Σκοπός την ενότητας αυτής είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές την έννοια της Μέτρησης, τους βασικούς τύπους Μέτρησης καθώς και τα συστατικά της Μέτρησης.

 • ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ.
 • ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ.
 • Α) ΚΛΙΜΑΚΑ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑΣ.
 • Β) ΚΛΙΜΑΚΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΟΣ.
 • Γ) ΚΛΙΜΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ.
 • Δ) ΓΡΑΦΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ.

Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τις κλίμακες Μέτρησης. Να έρθουν σε επαφή με τις κλίμακες Likert, Σημαντικού Διαφορικού,Stapel και άλλες.

 • Ε) ΜΗ-ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ.
 • Στ) ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ.
 • TΑΚΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ.

Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τις κλίμακες Μέτρησης. Να έρθουν σε επαφή με τις κλίμακες Likert, Σημαντικού Διαφορικού,Stapel και άλλες.

 • Η διαδικασία σχεδιασμού ερωτηματολογίου.
 • Προκαταρκτικές Αποφάσεις.
 • Στάδια.

Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τις βασικές αρχές σχεδιασμού των ερωτηματολογίων καθώς και τα στάδια αποφάσεων στο σχεδιασμό ερωτηματολογίων.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  2304
Αρ. Προβολών :  18458