Στατιστική Ι

Γεώργιος Κοντέος

Περιγραφή

Με την ολοκλήρωση των διαλέξεων ο φοιτητής θα :

1.Έχει γνώση των βασικών εννοιών της θεωρίας των πιθανοτήτων και της στατιστικής 2. Έχει γνώση των βασικών στατιστικών μέτρων κεντρικής τάσης και διασποράς 3. Έχει γνώση των χαρακτηριστικών των βασικών θεωρητικών κατανομών πιθανοτήτων 4. Κατανοεί τη μεθοδολογία συλλογής, επεξεργασίας και παρουσίασης στατιστικών δεδομένων 5. Εφαρμόζει μεθόδους επαγωγικής στατιστικής (διαστήματα εμπιστοσύνης και στατιστικοί έλεγχοι) 6. Εφαρμόζει τη μεθοδολογία των ελαχίστων τετραγώνων (OLS)

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Ενότητες

Ορισμοί:

 • Πληθυσμός.
 • Δείγμα.
 • Μονάδα έρευνας .
 • Δειγματική μονάδα.
 • Παράμετρος.
 • Στατιστικό και μεταβλητή.

Μονομεταβλητά περιγραφικά στατιστικά:

 • Αριθμός περιπτώσεων.
 • Αναλογίες και ποσοστά (%) και λόγοι.
 • Κατανομές συχνοτήτων.

Μέτρα κεντρικής τάσεως:

 • Μέσος.
 • Διάμεσος.
 • Επικρατούσα τιμή.

Μέτρα θέσεως:

 • Δεκατημόρια.
 • Τεταρτημόρια.
 • Ποσοστημόρια.

Μέτρα Διασποράς:

 • Κύμανση.
 • Τεταρτημοριακή απόκλιση.

Μέτρα Διασποράς (συνέχεια):

 • Μέση απόκλιση.
 • Τυπική απόκλιση.
 • Συντελεστής μεταβλητότητας.

Μέτρα Σύνοψης:

 • Λοξότητα.
 • Κύρτωση.

Θεωρητικές κατανομές.

Δειγματοληψία:

 • Μέθοδοι επιλογής δείγματος.
 • Μέγεθος δείγματος.

Έλεγχος στατιστικών υποθέσεων:

 • Στατιστική εκτίμηση.
 • Διαστήματα εμπιστοσύνης.

Έλεγχος στατιστικών υποθέσεων (συνέχεια):

 • Στατιστική σημαντικότητα της διαφοράς μέσων όρων ενός, δύο, ή περισσοτέρων δειγμάτων.
 • Στατιστική σημαντικότητα της διαφοράς ποσοστιαίων αναλογιών. Έλεγχοι υποθέσεων.
 • Στατιστική.
 • Μεταβλητές και δεδομένα.
 • Αθροίσματα.
 • Στατιστικά μέτρα.
 • Απλός αριθμητικός μέσος.
 • Μέσος Γεωμετρικός.
 • Χαρακτηριστικά μέσου αριθμητικού.
 • Χαρακτηριστικά μέσου γεωμετρικού.
 • Διάμεσος.
 • Τεταρτημόρια.
 • Διασπορά –Ασυμμετρία –Κύρτωση.
 • Εύρος Μεταβολής.
 • Ενδοτεταρτημοριακό Εύρος.
 • Μέση Απόκλιση.
 • Τυπική απόκλιση και Διακύμανση.
 • Παραδείγματα.
 • Συντελεστής Μεταβλητότητας.
 • Μέτρα Ασυμμετρίας.
 • Συντελεστής Ασυμμετρίας.
 • Συντελεστής Κύρτωσης.
 • Bασικές Έννοιες.
 • Στατιστικός Ορισμός Πιθανότητας.
 • Κλασικός Ορισμός Πιθανότητας.
 • Παραδείγματα.
 • Βασικές Πράξεις Ενδεχομένων-Παραδείγματα.
 • Μεταθέσεις-Συνδυασμοί.
 • Μεταθέσεις.
 • Συνδυασμοί χωρίς επανάληψη & χωρίς διαφοροποίηση λόγω θέσης
 • ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ.
 • ΔΙΩΝΥΜΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ.
 • ΑΣΚΗΣΕΙΣ.
 • ΥΠΕΡΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ.
 • ΑΣΚΗΣΕΙΣ.
 • Κατανομή
 • Βασικά Στατιστικά Μέτρα.
 • Aσκήσεις.
 • Kανονική κατανομή.
 • Γενικά χαρακτηριστικά Κανονικής Κατανομής.
 • Tυπικές αποκλίσεις από το μέσο.
 • Λόγοι για χρήση κανονικής κατανομής.
 • Πίνακες της κανονικής κατανομής.
 • Ασκήσεις.
 • Δειγματοληψία.
 • Κατανομή Δειγματοληψίας.
 • Το Κεντρικό Οριακό Θεώρημα.
 • Διάστημα Εμπιστοσύνης.
 • Διάστημα Εμπιστοσύνης Μέσου
 • Κατανομή t.
 • Έλεγχοι Στατιστικών Υποθέσεων.
 • Διαδικασία Ελέγχου μιας Στατιστικής Υποθέσεως.
 • Ασκήσεις.
 • Έλεγχος της διαφοράς δυο μέσων.
 • Ασκήσεις.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  2533
Αρ. Προβολών :  9325