Εισαγωγή στο Δίκαιο

Τσιρίκα Ιωάννα

Περιγραφή

Εισαγωγή σε βασικές έννοιες του αστικού και εμπορικού δικαίου.

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Ενότητες

Η λειτουργία της επιταγής και της συναλλαγματικής.

Η ανώνυμη εταιρία και η έννοια των μετόχων. Τα όργανα της ανώνυμης εταιρίας.

Γραμματική και τελολογική ερμηνεία του δικαίου.

Ενοχικό-Εμπράγματο Δίκαιο.

Οικογενειακό και κληρονομικό δίκαιο. Η ενοχή. Ήτοι η υποχρέωση κάποιου να προβεί σε Πράξη. παράλειψη ή σε ανοχή. Τα εμπράγματα δικαιώματα. Η κυριότητα. Η δημοκρατία ως πολίτευμα. Ο λαός ως η υπερέχουσα δύναμη.

Η αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών που οδηγεί σε πτώχευση ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Ο νόμος 2251/1994 για την προστασία των καταναλωτών από την υπερέχουσα θέση των προμηθευτών. Το σήμα.

Τα δικαιώματα που απονέμει το Σύνταγμα στους πολίτες.

Φυσικό πρόσωπο-άνθρωπος. Νομικό πρόσωπο –ιδεατό μόρφωμα.

Συμβάσεις και μονομερείς δικαιοπραξίες. Δικαστική και εξώδικη διεκδίκηση απαιτήσεων.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  4388
Αρ. Προβολών :  24404

Ημερολόγιο