Οργανωσιακή Συμπεριφορά

Παναγιώτης Σερδάρης

Περιγραφή

Το μάθημα πραγματεύεται τις βασικές εννοιολογικές προσεγγίσεις της οργανωσιακής συμπεριφοράς.

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Ενότητες

Να κατανοήσει ο φοιτητής τις βασικές εισαγωγικές έννοιες της οργανωσιακής συμπεριφοράς και της διοίκησης.

Λέξεις κλειδιά: Καθήκοντα της Διοίκησης, διοικητικές εργασίες-καθήκοντα.

Να κατανοήσει ο φοιτητής τις βασικές εννοιολογικές προσεγγίσεις της προσωπικότητας, της οργάνωσης και της διοίκησης.

Λέξεις κλειδιά: Προσωπικότητα, Οργάνωση, Διοίκηση.

Να κατανοήσει ο φοιτητής τα βασικά χαρακτηριστικά των συγκρούσεων και των τρόπων επίλυσής τους.

Λέξεις κλειδιά: συγκρούσεις, τρόποι επίλυσης συγκρούσεων.

Να κατανοήσει ο φοιτητής τα βασικά χαρακτηριστικά της ατομικής τακτικής στη διοικητική δραστηριότητα.

Λέξεις κλειδιά: ατομική τακτική.

Να κατανοήσει ο φοιτητής τα βασικά χαρακτηριστικά των αντιλήψεων της οργανωσιακής συμπεριφοράς.

Λέξεις κλειδιά: αντιλήψεις οργανωτικής συμπεριφοράς.

Να κατανοήσει ο φοιτητής τα βασικά χαρακτηριστικά των τυπικών και άτυπων ομάδων, και των οργανωτικών δομών.

Λέξεις κλειδιά: τυπικές ομάδες, άτυπες ομάδες.

Να κατανοήσει ο φοιτητής τα βασικά χαρακτηριστικά της κοινωνικοποίησης και της διοίκησης της οργάνωσης.

Λέξεις κλειδιά: κοινωνικοποίηση, οργανωτική κοινωνικοποίηση.

Να κατανοήσει ο φοιτητής τα βασικά χαρακτηριστικά της επικοινωνίας στην οργάνωση.

Λέξεις κλειδιά: επικοινωνία.

Να κατανοήσει ο φοιτητής τα βασικά χαρακτηριστικά της οργανωτικής σύγκρουσης.

Λέξεις κλειδιά: οργανωτική σύγκρουση.

Να κατανοήσει ο φοιτητής τα βασικά χαρακτηριστικά των διαδικασιών λήψης αποφάσεων στην οργάνωση.

Λέξεις κλειδιά: λήψη αποφάσεων.

Να κατανοήσει ο φοιτητής τα βασικά χαρακτηριστικά του οργανωτικού σχεδιασμού.

Λέξεις κλειδιά: οργανωτικός σχεδιασμός, σχεδιασμός συμπεριφοράς.

Να κατανοήσει ο φοιτητής τα βασικά χαρακτηριστικά των δομών και των τακτικών λειτουργίας του οργανωτικού σχεδιασμού.

Λέξεις κλειδιά: οργανωτικός σχεδιασμός, σχεδιασμός εργασίας.

Να κατανοήσει ο φοιτητής τα βασικά χαρακτηριστικά των δομών και των τακτικών λειτουργίας του οργανωτικού σχεδιασμού.

Λέξεις κλειδιά: οργανωτικός πολιτισμός, οργανωτική αλλαγή.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  3072
Αρ. Προβολών :  25536