Προγραμματισμός Η/Υ Ι (Εργαστήριο)

Ροδή Τσαγκαλίδου

Περιγραφή

Εκμάθηση της γλώσσας C. Αλγόριθμοι, μεταβλητές, σταθερές, τύποι δεδομένων. Εντολές εισόδου, εξόδου, προγράμματα εξάσκησης, Τελεστές (σχεσιακοί, λογικοί) , λογικές εκφράσεις.
Εντολές ελέγχου (if-then-else, switch) προγράμματα εξάσκησης και παραδείγματα. Εντολές επανάληψης (for, while) , προγράμματα εξάσκησης και παραδείγματα.
Μονοδιάστατοι και δισδιάστατοι πίνακες, προγράμματα εξάσκησης. Συναρτήσεις. Εφαρμογή σε πραγματικά προβλήματα.

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Ενότητες

Κατανόηση της αλγοριθμικής σκέψης και τη διαδικασία μετατροπής ενός προγράμματος σε γλώσσα μηχανής

Παρουσιάση των χαρακτηριστικών  και της δομής  ενός προγράμματος C, τις έννοιες των τύπων των μεταβλητών, των εντολών και  των  συναρτήσεων. Επίσης τον  τρόπο δήλωσης και χρησιμότητας αυτών μέσα σε ένα πρόγραμμα C.

Συναρτήσεις printf() και scanf() και εξοικείωση με τους ειδικούς συνδυασμούς των συναρτήσεων αυτών.

Χειρισμός των δεδομένων ακέραιων, χαρακτήρων, float και double στη γλώσσα C λεπτομερειακά

Εντολές συνθήκης if και switch της C με τις οποίες ελέγχουμε τη ροή ενός προγράμματος

Εντολές επανάληψης της C, οι οποίες επιτρέπουν την επαναληπτική εκτέλεση του ίδιου τμήματος ενός προγράμματος. Εντολή

Εντολές επανάληψης while και do-while της C, οι οποίες επιτρέπουν την επαναληπτική εκτέλεση του ίδιου τμήματος κώδικα όσο μια συνθήκη ελέγχου παραμένει αληθής.

Χρησιμότητα των πινάκων στον προγραμματισμό ,δημιουργία μονοδιάστατου πίνακα της C, αρχικοποίηση, πρόσβαση στα στοιχεία ενός πίνακα και την εμπέδωση του μονοδιάστατου πίνακα μέσα από παραδείγματα και ασκήσεις.

Δημιουργία και χρησιμότητα του δισδιάστατου πίνακα, πρόσβαση στα στοιχεία ενός δισδιάστατου πίνακα, αρχικοποίησή του και εμπέδωση όλων των παραπάνω μέσα από παραδείγματα ώστε να απλοποιηθούν οι εργασίες προγραμματισμού για την επεξεργασία μεγάλου πλήθους δεδομένων.

Δημιουργία, χρησιμότητα και  βοήθεια που προσφέρουν οι συναρτήσεις στον προγραμματισμό.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  1815
Αρ. Προβολών :  15806