Αντιρρυπαντική Τεχνολογία Αιωρούμενων Σωματιδίων

Δρ. Μαρία Γούλα

Περιγραφή

Το μάθημα «Αντιρρυπαντική Τεχνολογία Αιωρούμενων Σωματιδίων», επιδιώκει την κατανόηση και πρακτική εξοικείωση του φοιτητή αναφορικά με το σχεδιασμό μονάδων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας αιωρούμενων σωματιδίων. Στη διδακτέα ύλη περιλαμβά-νονται οι συνηθέστερα χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες απομάκρυνσης, όπως Θάλαμοι Βαρυτικής Καθίζησης, Κυκλώνες Διαχωρισμού, Σακόφιλτρα, Πλυντρίδες Σωματιδίων και Ηλεκτροστατικά Φίλτρα. Τα μαθήματα παρέχουν στους φοιτητές το θεωρητικό υπόβαθρο για την κατανόηση των αρχών λειτουργίας, της μεθοδολογίας, όπως και του σχεδιασμού των τεχνολογιών. Ουσιαστικός στόχος είναι η ενημέρωση και εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές διεργασίες και τεχνολογίες αιχμής, τις οποίες πρόκειται να αντιμετωπίσουν μελλοντικά στο περιβάλλον εργασίας τους.

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Ενότητες

Πίεση, Θερμοκρασία, Ιξώδες, Συγκέντρωση, Παροχή, Κανονικές Συνθήκες, Ισοζύγια Μάζας και Ενέργειας-Σχεδιασμός Διεργασιών

Χαρακτηριστικά σωματιδίων, Συμπεριφορά σωματιδίων στα ρευστά – Οπισθέλκουσα δύναμη, Βαρυτική καθίζηση, Συγκέντρωση σωματιδίων με πρόσκρουση, ανάσχεση και διάχυση, Απόδοση συλλογής συσκευών ελέγχου ΑΣ

Αρχές λειτουργίας, Διαστασιολόγηση, Ζητήματα σχεδιασμού.

Σχεδιασμός κυκλώνων, Απόδοση συλλογής κατά Lapple, Theodore & De Paola, Πτώση πίεσης, Κόστος.

Αρχές λειτουργίας, Σχεδιασμός, Απόδοση συλλογής Πτώση πίεσης, Κόστος

Αρχές λειτουργίας , Θάλαμοι Ψεκασμού με Κυκλώνα, Πλυντρίδες με Στόμιο, Πλυντρίδες Πρόσκρουσης σε Υγρό, Σχεδιασμός Θαλάμων Ψεκασμού.

Σχεδιασμός Πλυντρίδων Venturi, Απόδοση συλλογής, Πτώση πίεσης, Κόστος.

Αρχές λειτουργίας, Διαστασιολόγηση πλακών, Στεμματόμορφη εκκένωση, Ειδική ηλεκτρική αντίσταση των σωματιδίων, Εσωτερική Διαμόρφωση ESP, Πλάκες και σύρματα, Κατανάλωση ενέργειας, Κόστος

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  2174
Αρ. Προβολών :  23920

Ημερολόγιο