Ασύρματες Κινητές Επικοινωνίες

Άγγελος Μιχάλας

Περιγραφή

Στα πλαίσια του μαθήματος, παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες που σχετίζονται με ένα ασύρματο δίκτυο επικοινωνιών. Στόχος του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις που αφορούν τις αρχές σχεδίασης ασύρματων συστημάτων και να κατανοήσουν τις πιο πρόσφατες εξελίξεις του χώρου. Το εργαστηριακό μέρος αφορά ασκήσεις σε προγράμματα προσομοίωσης NS2 και NS3.

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Ενότητες

Το ασύρματο δίκτυο  που εξετάζεται αποτελείται από 9 κόμβους, που είναι τοποθετημένοι σε πλέγμα κι αρχικά είναι στατικοί. Ο κόμβος 8 θα στέλνει UDP κίνηση στον κόμβο 4. Η αρίθμηση των κόμβων ξεκινάει από το 0 και η προσομοίωση διαρκεί συνολικά 12 δευτερόλεπτα.

Λέξεις κλειδιά:

Προσομοίωση, NS3, ασύρματο δίκτυο, IEEE 802.11, UDP

Σε αυτήν την ενότητα εξετάζεται η επίδοση του MAC πρωτοκόλλου του IEEE 802.11. Οι μετρικές επίδοσης που λαμβάνονται υπόψη είναι το ποσοστό των πακέτων που στάλθηκαν, το ποσοστό των πακέτων που ελήφθησαν επιτυχώς, η μέση καθυστέρηση μετάδοσης των πακέτων (delay) και η μέση ρυθμαπόδοση του δικτύου (throughput).

Λέξεις κλειδιά:

Προσομοίωση, NS3, ασύρματο δίκτυο, MAC, IEEE 802.11, μετρικές επίδοσης, ρυθμαπόδοση (throughput), καθυστέρηση μετάδοσης (delay), απώλειες πακέτων (packet loss).

Σε αυτήν την ενότητα εξετάζεται η λειτουργικότητα του σημείων πρόσβασης (access points) στα δίκτυο IEEE 802.11. Ακόμα, γίνεται μελέτη του τρόπου εκτέλεσης προσομοιώσεων εκτός της τοποθεσίας scratch στον NS3.

Λέξεις κλειδιά:

Προσομοίωση, NS3, ασύρματο δίκτυο, IEEE 802.11, σημείο πρόσβασης (access point).

Σε αυτήν την ενότητα μελετούμε τη συμπεριφορά του παραθύρου συμφόρησης (Congestion Window - CW) του πρωτοκόλλου TCP. Επίσης, σκοπός της ενότητας είναι η εξοικείωση με το εργαλείο gnuplot, το οποίο χρησιμοποιείται για παραγωγή γραφικών παραστάσεων κι εκτελείται μέσω της γραμμής εντολών.

Λέξεις κλειδιά:

Προσομοίωση, NS3, ασύρματο δίκτυο, IEEE 802.11, TCP, παράθυρο συμφόρησης (Congestion Window - CW), gnuplot.

Σκοπός της ενότητας είναι η μελέτη της ενεργειακής συμπεριφοράς των κόμβων ενός ασύρματου δικτύου και η μελέτη της εξασθένισης του σήματος.

Λέξεις κλειδιά:

Προσομοίωση, NS3, ασύρματο δίκτυο, IEEE 802.11, διαχείριση ενέργειας.

Σε αυτήν την ενότητα εξετάζεται η λειτουργικότητα ενός μητροπολιτικού δικτύου IEEE 802.16 (WiMAX). Συγκεκριμένα, γίνεται μελέτη των επιπτώσεων που έχουν κάποιες τεχνικές διαμόρφωσης στην απόδοση της τεχνολογίας WiMAX.

Λέξεις κλειδιά:

Προσομοίωση, NS3, ασύρματο δίκτυο, IEEE 802.16, WiMAX, τεχνικές διαμόρφωσης.

Σκοπός της ενότητας είναι η μελέτη των κυψελωτών δικτύων τέταρτης γενιάς (4G) LTE.

Λέξεις κλειδιά:

Προσομοίωση, NS3, ασύρματο δίκτυο, κυψελωτά δίκτυα τέταρτης γενιάς, 4G, LTE.

Στόχος της ενότητας είναι η παροχή μίας συνοπτικής επανάληψης όλων των προηγούμενων ενοτήτων.

Λέξεις κλειδιά:

Προσομοίωση, NS3, ασύρματο δίκτυο.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  1452
Αρ. Προβολών :  8920

Ημερολόγιο