Διαδικτυακές Εφαρμογές

Άγγελος Μιχάλας

Περιγραφή

Καλύπτονται θέματα που περιλαμβάνουν: Βασικές γνώσεις της Java (Βασικές κλάσεις και πακέτα, Exceptions, χειρισμός λαθών, threads, Είσοδος/'Εξοδος). Προγραμματισμός με TCP/UDP – Sockets, εφαρμογές Client - Server. Πρωτόκολλα HTTP (HyperText Transfer Protocol), SMTP (Simple Mail Transport Protocol). Προγραμματισμός σε Επίπεδο URL. Applets, Servlets. Χρήση Cookies - Sessions και Java Server Pages. Σημασία και χρήση της XML. Παράδειγματα XML-RPC και SOAP-RPC. Στο εργαστηριακό μέρος αναπτύσσονται εφαρμογές με χρήση Netbeans και Eclipse.

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Ενότητες

Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζεται το Java Persistence API. Περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

 • Εισαγωγή
 • Οντότητες – Entities
 • Querying Entities
 • Παράδειγμα
 • Συνοψίζοντας
 • Main Class
 • Persistent Unit για την Main Class
 • Επίλογος

Λέξεις κλειδιά:

Java Persistence API, οντότητες (entities), κλάση main, persistent unit για την κλάση main.

Σε αυτήν την ενότητα πραγματοποιείται μελέτη των Enterprise Java Beans και των Java Server Faces. Περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

 • Εισαγωγή
 • Τύποι EJB
 • CustomerEJB
 • CustomerEJBRemote
 • Ο κώδικας της CustomerEJB
 • Java Server Faces
 • Εφαρμογές Web

Λέξεις κλειδιά:

Enterprise Java Beans (EJB), Java Server Faces (JSF), εφαρμογές Web

Σε αυτήν την ενότητα δημιουργείται μία διαδικτυακή εφαρμογή, η CustomerApp η οποία θα εκτελεί μόνο λειτουργίες εισαγωγής και ανάγνωσης δεδομένων, χρησιμοποιώντας το NetBeans, τον Glassfish για application server, την JavaDB (Derby) για βάση δεδομένων. Περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

 • Εισαγωγή
 • Δημιουργώντας ένα Enterprise Application Project
 • Δημιουργώντας τις κλάσεις οντοτήτων από την βάση δεδομένων
 • Δημιουργώντας το Enterprise Java Beans - Session και Message Driven
 • Δημιουργώντας το Customer Managed Bean
 • Δημιουργία της σελίδας Web για την προβολή των πελατών
 • Δημιουργία της σελίδας Web για την προβολή των στοιχείων των πελατών

Λέξεις κλειδιά:

Ανάπτυξη εφαρμογής, JavaEE 6, JSF2, EJB3, JPA, NetBeans, Glassfish, JavaDB (Derby)

 

Σε αυτήν την ενότητα πραγματοποιείται μελέτη των Streams στη γλώσσα προγραμματισμού Java. Περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

 • Εισαγωγή στα Streams
 • Είδη Streams
 • Οι κλάσεις Writer/Reader και
  OutputStream/InputStream
 • Η κλάση System
 • Παράδειγμα εισόδου με την κλάση System
 • Παράδειγμα εξόδου με την κλάση System
 • Data Streams
 • Κατασκευαστής και Μέθοδοι του DataInputStream 
 • Κατασκευαστής και Μέθοδοι του DataOutputStream
 • Data Sink Streams
 • Processing Streams
 • Console I/O
 • File Streams
 • Παράδειγμα File Reader/Writer

Λέξεις κλειδιά:

Java Streams, InputStream, OutputStream, Data Streams, DataInputStream, DataOutputStream, Data Sink Streams, Processing Streams, Console I/O, File Streams, File Reader/Writer

Σε αυτήν την ενότητα πραγματοποιείται μελέτη των Servlets και των Java Server Pages. Περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

 • Τι είναι ένας Web Server
 • Βήματα αίτησης / απάντησης
 • Στατικές σελίδες
 • Δυναμικές σελίδες
 • Servlet
 • Η λειτουργία ενός Servlet
 • Ένα απλό Servlet
 • Η δύναμη των Servlet
 • Διαδικαστικά
 • Με ποιους τρόπους μπορούμε να γράψουμε Servlets;
 • GenericServlet και HttpServlet
 • Αλληλοεπίδραση με τον πελάτη
 • Αιτήσεις HTTP
 • Ο κύκλος ζωής ενός Servlet
 • Η μέθοδος init
 • Παράδειγμα init
 • Η μέθοδος destroy
 • Παράδειγμα destroy
 • Πως να τρέξουμε ένα servlet
 • Τι είναι η σύνοδος (session) του χρήστη
 • Παρακολούθηση της συνόδου του
  χρήστη
 • Cookies
 • Session
 • Servlets και Database Connectivity
 • Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε με
  τα Servlets;
 • Οι σελίδες JSP
 • Η λειτουργία των JSP
 • Σύγκριση μεταξύ Servlets και JSPs
 • Στοιχεία σεναρίων (scripts) JSP σελίδων
 • Προκαθορισμένες μεταβλητές
 • Αρχεία και JSPs σε μία JSP σελίδα

Λέξεις κλειδιά:

Servlets, Java Server Pages (JSP), στατικές σελίδες, δυναμικές σελίδες, GenericServlet, HttpServlet, HTTP, cookies, sessions

Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζονται παραδείγματα σχετικά με τα Servlets και τις Java Server Pages. Περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

 • Παράδειγμα Servlet
 • Παράδειγμα Cookie
 • Παράδειγμα Session
 • Παράδειγμα JSP
 • Eclipse - Servlets - Tomcat Προαπαιτούμενα
 • Εγκατάσταση του Apache Tomcat
 • Ρύθμιση της Java
 • Εκκίνηση του Tomcat
 • Άνοιγμα της σελίδας του Tomcat
 • Δημιουργία εφαρμογής Servlets με Eclipse

Λέξεις κλειδιά:

Servlets, Java Server Pages (JSP), session, Eclipse, Apache Tomcat

Σε αυτήν την ενότητα πραγματοποιείται μελέτη της προσπέλασης Βάσεων Δεδομένων με το JDBC. Περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

 • JDBC Api
 • Java DB-Apache Derby
 • Connection
 • PreparedStatement
 • Παράδειγμα
 • Αγγλικά ερωτηματικά
 • Επιλογή όλων των πελατών
 • Επιλογή συγκεκριμένου πελάτη
 • Περισσότερες πληροφορίες

Λέξεις κλειδιά:

Προσπέλαση Βάσεων Δεδομένων, JDBC

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  2260
Αρ. Προβολών :  10521

Ημερολόγιο