Τηλεπικοινωνίες

Άγγελος Μιχάλας

Περιγραφή

Το μάθημα πραγματεύεται τις παρακάτω θεματικές ενότητες: Βασικές έννοιες Σημάτων και Συστημάτων. Φασματική περιγραφή Σημάτων, Ανάλυση Fourier, Στοιχειώδη φίλτρα. Μετάδοση δεδομένων (αναλογικών, ψηφιακών). Μετάδοση αναλογικών σημάτων με διαμόρφωση πλάτους (AM), συχνότητας (FM), φάσης (PM). Συστήματα παλμοκωδικής διαμόρφωσης, PCM, DPCM, DM. Τεχνικές διαμόρφωσης αναλογικού φέροντος με ψηφιακό σήμα. Μετάδοση ψηφιακού σήματος με διαμόρφωση ASK, PSK, FSK.

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Ενότητες

Σε αυτήν την ενότητα πραγματοποιείτε μία εισαγωγή στο τομέα των τηλεπικοινωνιών. Περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

 • Ορολογία µετάδοσης
 • Σήµατα
 • Σύστηµα
 • Ψηφιακό επικοινωνιακό σύστηµα
 • Ταξινόµηση σηµάτων Κατηγοριοποίηση στο πεδίο του χρόνου
 • Ντετερµινιστικά/Τυχαία σήµατα
 • Σήµατα Συνεχούς Χρόνου
 • Σήµατα ∆ιακριτού Χρόνου
 • Περιοδικά/Απεριοδικά σήµατα
 • Περιοδικά σήµατα
 • Απεριοδικά (ή µη περιοδικά) σήµατα
 • Παραδείγµατα Χαρακτηριστικών Σηµάτων
 • Ενέργεια και Ισχύς Σηµάτων
 • Σήµατα Ενέργειας/Ισχύος
 • Ηµιτονοειδή Σήµατα
 • Ηµιτονοειδής Κυµατοµορφή
 • ∆ιάφορες ηµιτονοειδείς κυµατοµορφές: s(t)=Asin(2πft +φ)
 • Ηµιτονοειδής κυµατοµορφή – φάση φ=0: s(t)=Asin(2πft)=Asin(θ)
 • Ηµιτονοειδής κυµατοµορφή – φάση φ: s(t)=Asin(2πft + φ)=Asin(θ + φ)
 • Περιοδικά σήματα ΣΣΧ και Σ∆Χ
 • Κρουστικά Σήµατα
 • Μοναδιαία Βηµατική Συνάρτηση
 • Παλµοί
 • Σήµατα Παλµών
 • Αναλογικά Εκθετικά Σήµατα
 • Άθροισµα περιοδικών σηµάτων
 • Tριγωνοµετρία
 • Σχέσεις Euler
 • Ορισµός
 • Παράδειγµα
 • Ασκήσεις
 • Ανάλυση Fourier

Λέξεις κλειδιά: Ορολογία µετάδοσης, σήµατα, σύστηµα, ντετερµινιστικά/τυχαία σήµατα, σήµατα συνεχούς/∆ιακριτού χρόνου, περιοδικά/απεριοδικά σήµατα, χαρακτηριστικά σηµάτων, ηµιτονοειδή σήµατα, περιοδικά σήματα ΣΣΧ και Σ∆Χ, κρουστικά σήµατα, μοναδιαία βηµατική συνάρτηση, παλµοί, αναλογικά εκθετικά σήµατα, τριγωνομετρία, σχέσεις Euler, ανάλυση Fourier.

Ενότητα 2.1: Ανάλυση Fourier

Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζεται η ανάλυση Fourier. Περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

 • Σειρά Fourier
 • Συνθήκες
 • Σειρά Fourier (συνέχεια)
 • Παράδειγµα
 • Φάσµα πλάτους και φάσης
 • Μιγαδική Σειρά Fourier
 • Ιδιότητες µιγαδικών συντελεστών
 • Παραδείγµατα

 

Ενότητα 2.2: Ανάλυση Fourier (Συνέχεια)

Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζεται η ανάλυση Fourier. Περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

 • Μετασχηµατισµός Fourier
 • Φυσική σηµασία του µ/ς Fourier
 • Βασικοί Τύποι Μετασχηµατισµού Fourier
 • Παράδειγµα: Ορθογώνιος Παλµός
 • Ιδιότητες Μετασχηµατισµού Fourier
 • Μετασχηµατισµός Fourier χαρακτηριστικών συναρτήσεων
 • Παράδειγμα: Ημιτονικό σήμα
 • Παράδειγµα: Συνηµιτονικό σήµα
 • Άσκηση
 • Βασικές σχέσεις τετραγωνικού και τριγωνικού παλµού
 • Η συνάρτηση Λ(t) ή Τριγωνικός Παλµός

Λέξεις κλειδιά:

Ενότητα 2.1: Ανάλυση Fourier

Ανάλυση Fourier, φάσµα πλάτους και φάσης, μιγαδική σειρά fourier, ιδιότητες µιγαδικών συντελεστών

 Ενότητα 2.2: Ανάλυση Fourier (Συνέχεια)

Ανάλυση/μετασχηµατισµός Fourier, ορθογώνιος παλµός, ημιτονικό σήμα, συνηµιτονικό σήµα, τετραγωνικός/ τριγωνικός παλµός

 

Αυτή η ενότητα πραγματεύεται την απόκριση συχνότητας και τα φίλτρα. Περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

 • Η συνάρτηση ∆έλτα δ(t)
 • Σύστηµα
 • Συνέλιξη συναρτήσεων
 • Ιδιότητες της Συνέλιξης
 • Κρουστική Απόκριση
 • Απόκριση Συχνότητας
 • Μετάδοση Χωρίς Παραµόρφωση
 • Ιδανικά Φίλτρα
 • Μη Ιδανικά φίλτρα
 • Μη-Ιδανικό Βαθυπερατό Φίλτρο

Λέξεις κλειδιά: Απόκριση συχνότητας, φίλτρα. συνάρτηση ∆έλτα δ(t), σύστηµα, συνέλιξη συναρτήσεων, κρουστική απόκριση, απόκριση συχνότητας.

Αυτή η ενότητα πραγματεύεται τα συστήματα αναλογικής διαμόρφωσης. Περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

 • ∆ιαµόρφωση σε αναλογικά σήµατα
 • ∆ιαµόρφωση Πλάτους
 • Αποδιαµόρφωση ενός διαµορφωµένου ΑΜ σήµατος
 • ∆ιαµόρφωση Γωνίας
 • ∆ιαµόρφωση Φάσης
 • ∆ιαµόρφωση Συχνότητας
 • ∆ιαµόρφωση Γωνίας
 • Απεικόνιση κυµατοµορφών
 • ∆ιαµόρφωση Συχνότητας από απλό τόνο
 • Φάσµα συχνοτήτων
 • Εύρος Ζώνης

Λέξεις κλειδιά: Αναλογική διαμόρφωση, διαμόρφωση πλάτους/γωνίας/φάσης/συχνότητας, κυµατοµορφές, φάσµα συχνοτήτων, εύρος ζώνης.

 

Αυτή η ενότητα πραγματεύεται την ψηφιακή μετάδοση αναλογικών σημάτων. Περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

 • Μετατροπή Αναλογικών σηµάτων σε ψηφιακά σήµατα
 • Παλµοκωδική ∆ιαµόρφωση
 • Κβαντοποίηση σηµάτων
 • Κβαντιστής
 • PCM - Παράδειγµα
 • Ανοµοιόµορφη κβαντοποίηση
 • ∆ιαµόρφωση ∆έλτα
 • PCM σε σχέση µε Delta Modulation
 • Τα βασικά στοιχεία ενός συστήµατος PCM

Λέξεις κλειδιά: Ψηφιακή μετάδοση αναλογικών σημάτων, παλµοκωδική διαμόρφωση, κβαντοποίηση σηµάτων, διαμόρφωση ∆έλτα

Αυτή η ενότητα πραγματεύεται την ψηφιακή διαμόρφωση. Περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

 • Μετατροπή ψηφιακών σηµάτων σε αναλογικά σήµατα
 • Τεχνικές διαµόρφωσης
 • Μεταλλαγή µετατόπισης πλάτους - ASK
 • ∆υαδική µεταλλαγή µετατόπισης συχνότητας - ΒFSK
 • Μεταλλαγή µετατόπισης φάσης - PSK
 • Ορθογωνική µεταλλαγή µετατόπισης φάσης τετραγώνου (QPSK)

Λέξεις κλειδιά: Ψηφιακή διαμόρφωση, τεχνικές διαµόρφωσης, μεταλλαγή µετατόπισης πλάτους (ASK), δυαδική µεταλλαγή µετατόπισης συχνότητας (ΒFSK), μεταλλαγή µετατόπισης φάσης (PSK), ορθογωνική µεταλλαγή µετατόπισης φάσης τετραγώνου (QPSK).

 

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  2352
Αρ. Προβολών :  14245