Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων

Άγγελος Μιχάλας

Περιγραφή

Στα πλαίσια του μαθήματος, παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες που σχετίζονται με ένα σύγχρονο δίκτυο υψηλών ταχυτήτων. Το εργαστηριακό μέρος αφορά ασκήσεις σε πρόγραμμα προσομοίωσης NS2 και NS3.

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Ενότητες

Σκοπός της ενότητας είναι η εισαγωγή στον τομέα των δικτύων υψηλών ταχυτήτων. Περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

 • Μοντέλο τηλεπικοινωνιών
 • Τμήματα μοντέλου τηλεπικοινωνιών
 • Δίκτυο τηλεπικοινωνιών
 • Ταξινόμηση Δικτύων
 • Μοντέλο OSI
 • Τα Στρώματα του OSI
 • Μοντέλο OSI - Λειτουργίες από άκρο σε άκρο στα επίπεδα 4 έως 7
 • Χρήση μονάδων δεδομένων πρωτοκόλλου (PDU) στο OSI
 • Τα Στρώματα του OSI - Συνέχεια
 • Σύγκριση αρχιτεκτονικών πρωτοκόλλων OSI και TCP/IP
 • Μεταγωγή Κυκλώματος
 • Μεταγωγή Πακέτου
 • Δίκτυα Μεταγωγής Πακέτων
 • Δίκτυα Μεταγωγής Κυκλώματος και Δίκτυα Μεταγωγής Πακέτου
 • Δίκτυα Ευρείας Εκπομπής
 • Είδη μεταγωγής πακέτου
 • Καθορισμός Δικτυακών Υπηρεσιών
 • Κατηγορίες επικοινωνιακής κίνησης με βάση την καθυστέρηση
 • Πολυπλεξία

Σκοπός της ενότητας είναι η περιγραφή της τεχνολογίας των τοπικών δικτύων. Περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

 • Τοπικά Δίκτυα (LANs)
 • Τοπολογίες τοπικών δικτύων
 • Μετάδοση Πλαισίου σε Τοπικό Δίκτυο
 • Μέσα Μετάδοσης
 • Αρχιτεκτονική πρωτοκόλλου τοπικού δικτύου (LAN)
 • Στρώματα του IEEE 802
 • Πλαίσιο Πρωτοκόλλων Τοπικού Δικτύου (LAN)
 • Έλεγχος Λογικής Σύνδεσης
 • Υπηρεσίες LLC
 • Μορφή MAC Πλαισίου
 • Έλεγχος πρόσβασης μέσου
 • Ασύγχρονα Συστήματα
 • Μορφή πλαισίου ΜΑC
 • Γέφυρες
 • Λειτουργίες Γέφυρας
 • Σχεδιαστικές πλευρές μίας γέφυρας
 • Αρχιτεκτονική Πρωτοκόλλου Γέφυρας
 • Σύνδεση Δύο Τοπικών Δικτύων με μία Γέφυρα
 • Διάταξη Γεφυρών και τοπικών δικτύων με εναλλακτικές διαδρομές
 • Σταθερή δρομολόγηση
 • Δένδρο Συνδέσεων
 • Προώθηση Πλαισίου
 • Εκμάθηση Διευθύνσεων
 • Αλγόριθμος Δένδρου Συνδέσεων
 • Βρόχος από Γέφυρες
 • Διασύνδεση LANs - Hubs
 • Τοπολογία Αστέρα Δύο Επιπέδων
 • Buses, Hubs και Switches
 • Τύποι hub μεταγωγής
 • Πλεονεκτήματα του Hub Μεταγωγής
 • Διάγραμμα LAN Επιχείρησης

Σκοπός της ενότητας είναι η περιγραφή του ISDN. Περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

 • Εισαγωγή
 • Διεθνείς οργανισμοί τυποποίησης
 • Χαρακτηριστικά δικτύων ISDN
 • Σύνδεση στο ISDN
 • Δομή των καναλιών N-ISDN
 • Κανάλι Β
 • Κανάλι D
 • Κανάλι Η
 • Ρυθμοί πρόσβασης ISDN
 • Βασικός ρυθμός πρόσβασης - BRA
 • Δομή πλαισίου BRA
 • Πρωτεύον ρυθμός πρόσβασης - PRA
 • Λειτουργικές ομάδες
 • Σημεία Αναφοράς
 • Αρχιτεκτονική πρωτοκόλλων ISDN και Σύγκριση με OSI
 • Αρχιτεκτονική κι Εφαρμογές Καναλιού D
 • Εφαρμογές Καναλιού D
 • Εφαρμογές Καναλιού Β
 • Συνδέσεις ISDN
 • Ανάστροφη πολυπλεξία
 • Εφαρμογές ISDN

Σκοπός της ενότητας είναι η περιγραφή του Frame Relay. Περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

 • Εισαγωγή
 • Ιδιωτικό δίκτυο Frame Relay
 • Δημόσιο δίκτυο Frame Relay
 • Τεχνολογία Χ.25
 • Διαφορές Frame Relay από X.25
 • Σύγκριση X.25 - Frame Relay Αρχιτεκτονικών Πρωτοκόλλων
 • LAPB και LAPF
 • Σύγκριση της μεταγωγής πλαισίου με άλλες λύσεις
 • Στόχοι Frame Relay
 • Αρχιτεκτονική Frame Relay
 • Επίπεδο ελέγχου
 • Επίπεδο χρήστη
 • Χαρακτηριστικά αρχιτεκτονικής Frame Relay
 • Δομή πλαισίων Frame Relay: LAP-F
 • Μηχανισμός Μετάδοσης Frame Relay
 • DLCI - Data Link Connection Identifier
 • Παράδειγμα επικοινωνίας δυο PCs
 • Έλεγχος Συμφόρησης
 • Αποφυγή Συμφόρησης
 • BECN
 • FECN
 • Τιμές BECN και FECN
 • Αποκατάσταση από κατάσταση συμφόρησης

Σκοπός της ενότητας είναι η περιγραφή του ΑΤΜ. Περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

 • Εισαγωγή
 • Σύγκριση ΑΤΜ - STM
 • Ασύγχρονη – Σύγχρονη μετάδοση
 • Υποστήριξη εφαρμογών
 • ATM στοιχεία
 • Διατάξεις προσαρμογής
 • Χαρακτηριστικά του ΑΤΜ
 • Αρχιτεκτονική B-ISDN για το ΑΤΜ
 • Κατακόρυφο Επίπεδο Χρήστη
 • Κατακόρυφο Επίπεδο Ελέγχου
 • Κατακόρυφο Επίπεδο Διαχείρισης
 • Οριζόντιο Φυσικό Επίπεδο
 • Υποεπίπεδο Σύγκλησης Μεταφοράς
 • Υποεπίπεδο Φυσικού Μέσο
 • Διατάξεις προσαρμογής ΑΤΜ
 • Οριζόντιο Επίπεδο ATM
 • Λειτουργίες επιπέδου ΑΤΜ
 • Δομή των κυψελίδων ΑΤΜ
 • Δομή κυψελίδας ΑΤΜ UNI
 • Διαφορές ΑΤΜ επικεφαλίδων UNI - NNI
 • Περιγραφή πεδίων επικεφαλίδας ΑΤΜ
 • Δίκτυα ΑΤΜ - Μεταγωγή
 • Νοητό κανάλι
 • VCL - Virtual Channel Link και VCC - Virtual Channel Connection
 • Κόμβος μεταγωγής νοητών καναλιών
 • Νοητό μονοπάτι
 • VPL - Virtual Path Link και VPC - Virtual Path Connection
 • Κόμβος μεταγωγής νοητού μονοπατιού
 • Πλεονεκτήματα των VPs
 • Ιεραρχικά επίπεδα δρομολόγησης ΑΤΜ
 • Μεταγωγή ΑΤΜ
 • Παράδειγμα VCs - VPs

Η ενότητα αυτή αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης και σκοπός της είναι η περιγραφή του ΑΤΜ. Περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

 • Επίπεδο Προσαρμογής στο ΑΤΜ
 • Υποεπίπεδα του AAL
 • Υποεπίπεδο Σύγκλισης
 • Υποεπίπεδο Κατάτμησης και Συναρμολόγησης
 • Επίπεδο Προσαρμογής στο ΑΤΜ
 • Κλάσεις και πρωτόκολλα ALL
 • Το επίπεδο ελέγχου
 • Το επίπεδο διαχείρισης
 • Έλεγχος κίνησης και διαχείρισης πόρων σε δίκτυα ΑΤΜ
 • Ποιότητα Υπηρεσίας
 • Παράμετροι QoS
 • Κλάσεις QoS
 • Στατικός Διαμοιρασμός
 • Διαδικασίες Απομόνωσης
 • Λειτουργίες Ελέγχου Κίνησης
 • Συμβόλαιο Κίνησης
 • Κίνηση ΑΤΜ κυψελίδων - Συμβόλαιο Κίνησης
 • Έλεγχος Παραμέτρων Χρήσης Δικτύου
 • Μορφοποίηση Κίνησης
 • Αλγόριθμος διαρρέοντος δοχείου
 • Έλεγχος Αποδοχής Σύνδεσης
 • Έλεγχος Συμφόρησης
 • Διαχείριση Συμφόρησης
 • Αποφυγή Συμφόρησης
 • Επανάκαμψη από Κατάσταση Συμφόρησης
 • Αρχιτεκτονική ΑΤΜ διακοπτικών συστημάτων
 • Είδη Δικτύων / πυρήνων μεταγωγής
 • Εξομοίωση τοπικού δικτύου

Σκοπός της ενότητας είναι η περιγραφή της διευθυνσιοδότησης IPv4. Περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

 • Δομή IP Δεδομενογράμματος
 • Πεδία του πακέτου IP
 • Πεδία του IP δεδομενογράμματος
 • Εισαγωγή στη διευθυνσιοδότηση ΙΡ
 • Υποδίκτυα
 • Διευθυνσιοδότηση ΙΡ με Κλάσεις
 • Κανόνες Υποδικτύωσης
 • Υποδίκτυα και Μάσκα Υποδικτύωσης
 • Προκαθορισμένη Μάσκα και Μάσκα Υποδικτύωσης
 • Διευθυνσιοδότηση ΙΡ με Κλάσεις
 • Διευθυνσιοδότηση IP: CIDR

Σκοπός της ενότητας είναι η περιγραφή των τεχνολογιών SONET κι SDH. Περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

 • Εισαγωγή
 • Βασικές έννοιες
 • Ιστορική εξέλιξη τηλεπικοινωνιών δικτύων
 • SONET Γενικά
 • SONET- Πλεονεκτήματα
 • Βασικές Έννοιες
 • Στρωμάτωση SONET
 • Φυσικό Επίπεδο
 • Επίπεδο Τμήματος
 • Επίπεδο γραμμής
 • Επίπεδο Μονοπατιού / Διαδρομής
 • Δομή STS-1
 • Δομοστοιχεία SONET
 • Συστήματα Οπτικής Μετάδοσης - FOTS
 • Τερματικοί Πολυπλέκτες - ΤΜ
 • Πολυπλέκτες εισαγωγής / απομάστευσης - ADM
 • Πολυπλέκτες Πρόσβασης - ΑΜ
 • Συστήματα Ψηφιακής Διασύνδεσης - DCS
 • Wideband συστήματα ψηφιακής διασύνδεσης WDCS
 • Broadband συστήματα ψηφιακής διασύνδεσης - BDCS
 • Τοπολογίες SONET
 • Σύνδεση σημείο σε σημείο
 • Δίκτυα εισαγωγής - απομάστευσης γραμμικής τοπολογίας
 • Δίκτυα εισαγωγής - απομάστευσης δενδρικής τοπολογίας
 • Δίκτυα τοπολογία δακτυλίου αυτόματης επιδιόρθωσης
 • Δίκτυα τοπολογίας κέντρου - hub
 • Διαχείριση και Επιβιωσιμότητα SONET
 • Βασικές Έννοιες SDH
 • Ιεραρχία SDH
 • Εξοπλισμός SDH
 • ATM πάνω από SONET/SDH

Σκοπός της ενότητας είναι η περιγραφή του MPLS. Περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

 • Δρομολόγηση στα δίκτυα IP
 • Δρομολόγηση σε δίκτυο ΑΤΜ
 • Εισαγωγή στο MPLS
 • Μεταγωγή δεδομένων στο MPLS
 • Σύγκριση απαιτήσεων για υπολογιστική ισχύ
 • Είδη δρομολογητών
 • Αρχιτεκτονική δικτύου μεταγωγής με ετικέτα
 • Παράδειγμα Προώθησης Πακέτων
 • Βασικές Έννοιες
 • Δομή ετικέτας MPLS
 • Στοίβα ετικετών
 • Η θέση της ετικέτας του MPLS
 • LDP και LIB
 • LSP
 • Μεταβολή τιμής ετικέτας
 • Κατανομή Ετικέτας
 • Τεχνικές Κατανομής Ετικέτας
 • Πρωτόκολλο Κατανομής Eτικετών
 • Διαδρομές
 • Συγκεκριμένες Διαδρομές
 • Δρομολόγηση με περιορισμούς
 • Το πρωτόκολλο CR-LDP
 • Εγκαθίδρυση LSP με χρήση CR-LDP
 • Το πρωτόκολλο RSVP - TE
 • Επαναδρομολόγηση LSP
 • Πλεονεκτήματα του MPLS

Σκοπός της ενότητας είναι η περιγραφή των δικτύων WiMAX κι LTE καθώς και των μηχανισμών που αυτά ορίζουν για την εγγύηση Ποιότητας Υπηρεσίας. Περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

 • Quality of Service - QoS
 • Quality of Experience - QoE
 • Μέθοδοι αξιολόγησης VoIP QoE
 • Δίκτυα 3GPP και WiMAX Mobile
 • Αρχιτεκτονικές Δικτύων WiMAX
 • Επίπεδα Αρχιτεκτονικής WiMAX
 • 16e - Mobile WiMAX
 • IEEE 802.16e TDD frame
 • 16m
 • Κλάσεις QoS του WiMAX
 • Χαρακτηριστικά του LTE
 • Η αρχιτεκτονική του LTE
 • Επίπεδα αρχιτεκτονικής LTE
 • Στόχοι του LTE
 • QoS στο LTE
 • Οι κλάσεις QoS του LTE

Σκοπός της ενότητας είναι η επισκόπηση της τεχνολογίας κυψελωτών δικτύων τέταρτης γενιάς (4G) LTE. Περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

 • Εισαγωγή
 • Εκδόσεις
 • Βασικές Προδιαγραφές
 • Η αρχιτεκτονική του LTE
 • Επίπεδα αρχιτεκτονικής LTE
 • Αρχιτεκτονική – Επίπεδο 3
 • Αρχιτεκτονική – Επίπεδο 2
 • Αρχιτεκτονική διαύλων
 • Υπηρεσίες από το υποεπίπεδο MAC στο RLC
 • Τύποι λογικών διαύλων στο LTE
 • Υπηρεσίες από το Φυσικό επίπεδο στο MAC
 • Τύποι διαύλων μεταφοράς στο LTE
 • Τύποι διαύλων Φυσικού επιπέδου στο LTE
 • Αντιστοιχίες στο δίαυλο καθόδου
 • Αντιστοιχίες στο δίαυλο ανόδου
 • Κωδικοποίηση Φυσικού Επιπέδου
 • Διαμόρφωση OFDM
 • Διαμόρφωση Φυσικού Επιπέδου
 • Προσαρμοστικότητα ζεύξης
 • Στόχος η προσαρμογή της ζεύξης ανάλογα με τις διακυμάνσεις-μεταβολές του περιβάλλοντος χρήσης
 • Βασικές τακτικές
 • Έλεγχος ισχύος
 • Έλεγχος ρυθμού δεδομένων
 • Προσαρμοστικότητα ζεύξης
 • Χρονοπρογραμματισμός στο LTE - Γενικά
 • Χρονοπρογραμματισμός - Αναφορές CQI
 • Αναφορές CQI - Κατηγοριοποίηση
 • Downlink MAC scheduler
 • Συνένωση φέρουσων συχνοτήτων
 • Επέκταση περιοχής κάλυψης
 • MIMO
 • Αναμεταδώσεις στο υποεπίπεδο MAC
 • ANDSF
 • ΙΕΕΕ 802.21 ΜΙΗ
 • Σύγκριση ANDSF και ΜΙΗ
 • Κατηγορίες εξοπλισμού χρήστη

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  1311
Αρ. Προβολών :  9142

Ημερολόγιο