Συστήματα Αναμονής

Αγγελική Σγώρα

Περιγραφή

Μελετώνται τα ακόλουθα ζητήματα: Τυχαίες μεταβλητές, στοχαστικές ανελίξεις, αλυσίδες Markov, ανέλιξη Poisson, θεωρία ουρών, ουρά Μ/Μ/1, ουρά Μ/Μ/1/k, ανέλιξη γέννησης - θανάτου, ουρά Μ/Μ/s

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Ενότητες

Σε αυτή την ενότητα πραγματοποιείται εισαγωγή στο μάθημα “Συστήματα Αναμονής”. Περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

 • Πληροφορία και συστήματα
 • Κατηγορίες συστημάτων
 • Στοιχεία συστήματος
 • Υπολογιστικό σύστημα
 • Παραδείγματα υπολογιστικών συστημάτων
 • Αξιολόγηση απόδοσης συστήματος
 • Παράδειγμα: Σύγκριση 2 συστημάτων
 • Συνήθη λάθη
 • Μία συστημική προσέγγιση
 • Καθορισμός στόχων και καθορισμός ορίων
 • Επιλογή μετρικών επίδοσης
 • Καταγραφή παραμέτρων
 • Επιλογή παραμέτρων για τη μελέτη
 • Επιλογή τεχνικής αξιολόγησης
 • Επιλογή workload
 • Σχεδιασμός πειραμάτων
 • Αναπαράσταση των αποτελεσμάτων

Αυτή η ενότητα πραγματεύεται το ζήτημα των τυχαίων μεταβλητών (τ.μ.). Περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

 • Εισαγωγή
 • Παράδειγμα πειράματος τύχης
 • Τι είναι τυχαία μεταβλητή
 • Συνάρτηση κατανομής
 • Ταυτοτικά κατανεμημένες ή ισόνομες τυχαίες μεταβλητές
 • Διακριτές τυχαίες μεταβλητές - κατανομές
 • Πυκνότητα πιθανότητας
 • Σύνδεση πυκνότητας πιθανότητας και συνάρτησης κατανομής
 • Διωνυμική κατανομή
 • Γεωμετρική κατανομή και κατανομή Poisson
 • Συνεχείς τυχαίες μεταβλητές - κατανομές
 • Ομοιόμορφη κατανομή και κανονική κατανομή
 • Αρνητική εκθετική κατανομή
 • Κατανομή γάμμα
 • Αριθμητικά χαρακτηριστικά τυχαίων μεταβλητών

Ενότητα 3: Στοχαστικές Ανελίξεις

Αυτή η ενότητα πραγματεύεται το ζήτημα των στοχαστικών ανελίξεων (σ.α.). Περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

 • Εισαγωγή
 • Ορισμός
 • Ταξινόμηση των στοχαστικών ανελίξεων
 • Ταξινόμηση σύμφωνα με το χώρο καταστάσεων
 • Ταξινόμηση σύμφωνα με τον παραμετρικό χώρο
 • Ταξινόμηση σύμφωνα με τις σχέσεις εξάρτησης
 • Κατανομή μίας στοχαστικής ανέλιξης
 • Χρονικά ομογενής στοχαστική ανέλιξη

Ενότητα 4: Αλυσίδες Markov

Η ενότητα αυτή, πραγματεύεται το ζήτημα των αλυσίδων Markov. Περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

 • Εισαγωγή
 • Ορισμός
 • Υπολογισμός χρονικά εξαρτημένων πιθανοτήτων
 • Chapman - Kolmogorov
 • Οριακές πιθανότητες των καταστάσεων

Ενότητα 5: Ανέλιξη Poisson

Αυτή η ενότητα πραγματεύεται το ζήτημα της ανέλιξης Poisson. Περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

 • Εισαγωγή
 • Ανέλιξη Poisson - Ορισμός 1
 • Ανέλιξη Poisson - Ορισμός 2
 • Στοχαστική ανέλιξη ενδιάμεσων χρόνων
 • Ανεξάρτητες και στάσιμες προσαυξήσεις
 • Ανέλιξη χρόνων αναμονής
 • Πυκνότητα πιθανότητας χρόνου
 • Οπισθοδρομικός και προδρομικός χρόνος επανόδου
 • Κατανομή τυχαίας μεταβλητής R
 • Κατανομή της τυχαίας μεταβλητής St
 • Γενικεύσεις της ανέλιξης Poisson
 • Μη-ομογενής ανέλιξη Poisson
 • Ανέλιξη Poisson με τυχαίο ρυθμό
 • Σύνθετη ανέλιξη Poisson

Ενότητα 6: Θεωρία Ουρών

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζεται η θεωρία ουρών. Περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

 • Εισαγωγή
 • Πρακτικός στόχος
 • Διαφοροποίηση του συστήματος
 • Χαρακτηριστικά συστημάτων ουράς
 • Συμβολική παράσταση ουρών
 • Μέτρα λειτουργικότητας ουράς
 • Θεώρημα του Little

Ενότητα 7: Ουρά Μ/Μ/1

Η ενότητα αυτή, πραγματεύεται το ζήτημα της ουράς Μ/Μ/1. Περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

 • Εισαγωγή
 • Υπολογισμός πιθανοτήτων
 • Σύστημα εξισώσεων διαφορών ως προς n
 • Στατιστική ισορροπία
 • Μέτρα λειτουργικότητας ουράς
 • Χρόνοι αναμονής και κατανομές

Ενότητα 8: Ουρά Μ/Μ/1/k

Αυτή η ενότητα πραγματεύεται το ζήτημα της ουράς M/M/1/k. Περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

 • Η ουρά Μ/Μ/1/k
 • Μέτρα λειτουργικότητας της ουράς

Ενότητα 9: Ανέλιξη Γέννησης - Θανάτου

Αυτή η ενότητα πραγματεύεται το ζήτημα της ανέλιξης γέννησης-θανάτου. Περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

 • Εισαγωγή
 • Ορισμός
 • Παρατηρήσεις
 • Ουρά Μ/Μ/1 με μεταβλητές αφίξεις
 • Ουρά Μ/Μ/1 με μεταβλητό ρυθμό εξυπηρέτησης

Ενότητα 10: Ουρά Μ/Μ/s

Η ενότητα αυτή, πραγματεύεται το ζήτημα της ουράς Μ/Μ/s. Περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

 • Εισαγωγή
 • Αναπαράσταση ουράς M/M/s ως ανέλιξη γέννησης-θανάτου
 • Συνθήκη ύπαρξης οριακής κατανομής
 • Μέτρα λειτουργικότητας

Ουρά M/M/s/k

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  905
Αρ. Προβολών :  6466