Προγραμματισμός ΙΙ

Γεώργιος Σίσιας

Περιγραφή

Μελέτη των βασικών εννοιών και μοντέλων που σχετίζονται με τον αντικειμενοστρεφή προγραμματισμό χρησιμοποιώντας τη γλώσσα C++.

Καλύπτονται θέματα που περιλαμβάνουν: Εισαγωγή στη C++: κλάσεις, αντικείμενα, μηνύματα, μεταβλητές, μέθοδοι, κατασκευαστές, έλεγχος πρόσβασης και υπερφόρτωση. Βασικές κλάσεις. Κληρονομικότητα, πολυμορφισμός, αφηρημένες κλάσεις. Σχεδιασμός OOP, interfaces, έσω κλάσεις. Εξαιρέσεις, χειρισμός εξαιρέσεων. Είσοδος/'Εξοδος. Προσδιορισμοί public, private, protected στην κληρονομικότητα, στην ενθυλάκωση και στην επιστροφή αντικειμένων. Διαχείριση μνήμης και εκχώρηση αντικειμένων. Υπερφόρτωση μεθόδων και τελεστών. Ιεραρχία κλάσεων, αφηρημένες κλάσεις, και προσδιορισμός τύπου κατά το χρόνο εκτέλεσης. Πρότυπες συναρτήσεις και κλάσεις. Χώροι ονομάτων.

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Ενότητες

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται οι βασικοί τύποι δεδομένων. Η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω περιεχόμενα:

 • Οι βασικοί τύποι δεδομένων.
 • Ακέραιοι.
 • Αριθμοί κινητής υποδιαστολής.
 • Float.
 • Double.
 • Long double.
 • Δείκτες.
 • Σύνθετοι τύποι.
 • Μέγεθος τύπων και μεταβλητών.
 • Βιβλιογραφία.

Η ενότητα αυτή πραγματεύεται το ζήτημα της διαχείρισης μνήμης. Η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω περιεχόμενα:

 • Στατική μνήμη.
 • Δυναμική μνήμη.
 • Βιβλιογραφία.

Σκοπός της ενότητας είναι η εισαγωγή στις κλάσεις, στα μέλη δεδομένων και στις μεθόδους. Η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω περιεχόμενα:

 • Εισαγωγή.
 • Ενθυλάκωση.
 • Κληρονομικότητα.
 • Πολυμορφισμός.
 • Βιβλιογραφία.

Σκοπός της ενότητας είναι η εισαγωγή στις κλάσεις, στα μέλη δεδομένων και στις μεθόδους. Η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω περιεχόμενα:

 • Η βασική σύνταξη και τα περιεχόμενα μιας κλάσης.
 • Κατηγοριοποίηση των μεθόδων μίας κλάσης.
 • Κατασκευαστές.
 • Κατηγορίες κατασκευαστών.
 • Καταστροφέας.
 • Βιβλιογραφία.

Σκοπός της ενότητας είναι η εισαγωγή στις κλάσεις, στα μέλη δεδομένων και στις μεθόδους. Η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω περιεχόμενα:

 • Μέθοδοι πρόσβασης και τροποποίησης.
 • Τα προσδιοριστικά public, private, και protected.
 • Η χρήση της λέξης const.
 • Βιβλιογραφία.

Η ενότητα αυτή, ασχολείται με το ζήτημα των βιβλιοθηκών. Η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω περιεχόμενα:

 • Εισαγωγή στις βιβλιοθήκες.
 • Παρατηρήσεις.
 • Απομόνωση μιας κλάσης στο δικό της αρχείο επικεφαλίδων.
 • Βιβλιογραφία.

Η ενότητα αυτή, ασχολείται με το ζήτημα των βιβλιοθηκών. Η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω περιεχόμενα:

 • Απομόνωση μίας κλάσης στο δικό της ζεύγος αρχείων επικεφαλίδων και κώδικα.
 • Συνδυασμός πρότυπων κλάσεων και βιβλιοθηκών.
 • Παρατηρήσεις.
 • Βιβλιογραφία.

Η ενότητα αυτή, ασχολείται με το ζήτημα των πρότυπων συναρτήσεων και των πρότυπων κλάσεων. Η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω περιεχόμενα:

 • Εισαγωγή.
 • Πρότυπες συναρτήσεις.
 • Βιβλιογραφία.

Η ενότητα αυτή, ασχολείται με το ζήτημα των πρότυπων συναρτήσεων και των πρότυπων κλάσεων. Η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω περιεχόμενα:

 • Πρότυπες κλάσεις.
 • Τεχνικά ζητήματα.
 • Βιβλιογραφία.

Σε αυτή την ενότητα αναφέρονται τα προαπαιτούμενα του μαθήματος. Αφορούν τις γνώσεις που πρέπει να έχουν οι φοιτητές πριν παρακολουθήσουν το συγκεκριμένο μάθημα, καθώς και το υλικό και το λογισμικό που θα χρειαστούν. Η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω περιεχόμενα:

 • Απαιτούμενες γνώσεις.
 • Υλικό και λογισμικό.
 • Εισαγωγή στο περιβάλλον εργασίας της C++.
 • CodeGear RAD Studio 2007.
 • Visual Studio 2010 Ultimate και Visual Studio 2013 Ultimate.
 • Βιβλιογραφία.

Στην παρούσα ενότητα καλείστε να υλοποιήσετε κάποια προγράμματα, ώστε να κάνετε μια σύντομη επανάληψη όσων έχετε μάθει στο Προγραμματισμό Ι, όπως και να δείτε κάποια αρχικά στοιχεία της C++. Η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω περιεχόμενα:

 • Ασκήσεις.
 • Βιβλιογραφία.

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται οι βασικοί τύποι δεδομένων. Η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω περιεχόμενα:

 • Οι βασικοί τύποι δεδομένων.
 • Ακέραιοι.
 • Αριθμοί κινητής υποδιαστολής.
 • Παραδείγματα δήλωσης αριθμών κινητής υποδιαστολής.
 • Δείκτες.
 • Παραδείγματα με δείκτες.
 • Αποτελέσματα παραδειγμάτων με δείκτες.
 • Ερωτήσεις για τους δείκτες.
 • Δείκτες - Άσκηση 1.
 • Δείκτες - Άσκηση 2.
 • Δείκτες - Άσκηση 3.
 • Σύνθετοι τύποι.
 • Μέγεθος τύπων και μεταβλητών.
 • Παραδείγματα σύνθετων τύπων.
 • Ασκήσεις.
 • Βιβλιογραφία.

Η ενότητα αυτή πραγματεύεται το ζήτημα της διαχείρισης μνήμης. Η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω περιεχόμενα:

 • Στατική μνήμη.
 • Δυναμική μνήμη.
 • Ασκήσεις.
 • Βιβλιογραφία.

Σκοπός της ενότητας είναι η εισαγωγή στις κλάσεις, στα μέλη δεδομένων και στις μεθόδους. Η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω περιεχόμενα:

 • Η βασική σύνταξη και τα περιεχόμενα μιας κλάσης.
 • Κατασκευαστές.
 • Καταστροφέας.
 • Βιβλιογραφία.

Σκοπός της ενότητας είναι η εισαγωγή στις κλάσεις, στα μέλη δεδομένων και στις μεθόδους. Η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω περιεχόμενα:

 • Μέθοδοι πρόσβασης και τροποποίησης.
 • Βοηθητικές μέθοδοι.
 • Μέλη δεδομένων σύνθετων τύπων ή κλάσεων.
 • Τα προσδιοριστικά public, private, και protected.
 • Η χρήση της λέξης const.
 • Ασκήσεις.
 • Βιβλιογραφία.

Η ενότητα αυτή, ασχολείται με το ζήτημα των βιβλιοθηκών. Η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω περιεχόμενα:

 • Αρχείο Complex.h.
 • Αρχείο main.cpp.
 • Σχολιασμός.
 • Βιβλιογραφία.

Η ενότητα αυτή, ασχολείται με το ζήτημα των βιβλιοθηκών. Η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω περιεχόμενα:

 • Απομόνωση μιας κλάσης στο δικό της αρχείο επικεφαλίδων.
 • Παράδειγμα - Αρχείο Complex.h.
 • Παράδειγμα - Αρχείο main.cpp.
 • Σχολιασμός παραδείγματος.
 • Βιβλιογραφία.

Η ενότητα αυτή, ασχολείται με το ζήτημα των πρότυπων συναρτήσεων και των πρότυπων κλάσεων. Η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω περιεχόμενα:

 • Πρότυπες συναρτήσεις.
 • Χωρίς πρότυπες συναρτήσεις.
 • Με πρότυπες συναρτήσεις.
 • Βιβλιογραφία.

Η ενότητα αυτή, ασχολείται με το ζήτημα των πρότυπων συναρτήσεων και των πρότυπων κλάσεων. Η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω περιεχόμενα:

 • Πρότυπες κλάσεις.
 • Πρότυπες κλάσεις και υπερφόρτωση τελεστών.
 • Ασκήσεις.
 • Βιβλιογραφία.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  1504
Αρ. Προβολών :  11034