Ειδικά Θέματα Δικτύων Ι

Σπυρίδων Νικολάου

Περιγραφή

Οι σπουδαστές θα γνωρίσουν λεπτομερώς τη δομή των δικτύων καθώς και τα ευρύτερα χρησιμοποιούμενα πρωτόκολλα μεταγωγής και δρομολόγησης σε ενσύρματα ή ασύρματα δίκτυα. Θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν πολύωρη εμπειρία χρήσης και διαχείρισης δικτυακών συσκευών, να υλοποιήσουν πολύπλοκες τοπολογίες δικτύων και να αντιμετωπίσουν το σύνολο των προβλημάτων που συναντούν κάτω από πραγματικές συνθήκες.

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Ενότητες

Σε αυτή την ενότητα πραγματοποιείται εισαγωγή στους δρομολογητές. Περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

 • Εισαγωγή.
 • Ο ρόλος του δρομολογητή.
 • Τοπολογία.
 • Οι συνδέσεις του δρομολογητή.
 • Τεχνολογίες δρομολόγησης
 • Βασικά στοιχεία δρομολόγησης.

Αυτή η ενότητα πραγματεύεται ζητήματα σχετικά με τη μεταγωγή πακέτων στο επίπεδο 2. Περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

 • Μεταγωγή πακέτων στο επίπεδο 2.
 • Τεχνολογίες μεταγωγής πακέτων σε τοπικά δίκτυα.
 • Network Device Security.
 • Υπηρεσίες μεταγωγής πακέτων.
 • Οι τρεις λειτουργίες μεταγωγής στο Επίπεδο 2.
 • Εκμάθηση διευθύνσεων.
 • Αποφάσεις προώθησης/φιλτραρίσματος.
 • Ασφάλεια βασισμένη στις θύρες - Port Security.
 • Αποφυγή βρόχου.

Αυτή η ενότητα παρουσιάζει το πρωτόκολλο CDP. Περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

 • Αναζήτηση δικτύου με το πρωτόκολλο ανακαλύψεων της CDP.
 • “Γείτονες” τρίτου στρώματος.
 • “Γείτονες” δευτέρου στρώματος.
 • Λειτουργίες του πρωτοκόλλου CDP.

Η ενότητα αυτή πραγματεύεται ζητήματα σχετικά με τις στατικές διαδρομές. Περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

 • Σκοπός και σύνταξη των γραμμών εντολών μίας διαδρομής IP.
 • Στατικές διαδρομές.
 • Αρχές πίνακα δρομολόγησης.
 • Εφαρμογή των αρχών του πίνακα δρομολόγησης.

Η ενότητα αυτή πραγματεύεται ζητήματα σχετικά με τη δρομολόγηση. Περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

 • Εισαγωγή.
 • Η εξέλιξη των πρωτοκόλλων δυναμικής δρομολόγησης.
 • Ο ρόλος του πρωτοκόλλου δυναμικής δρομολόγησης.
 • Ο σκοπός των πρωτοκόλλων δυναμικής δρομολόγησης.
 • Λειτουργία πρωτοκόλλου δυναμικής δρομολόγησης.
 • Χρήση στατικής δρομολόγησης.
 • Πλεονεκτήματα στατικής δρομολόγησης.
 • Μειονεκτήματα στατικής δρομολόγησης.
 • Πλεονεκτήματα δυναμικής δρομολόγησης.
 • Μειονεκτήματα δυναμικής δρομολόγησης.
 • Ταξινόμηση πρωτοκόλλων δυναμικής δρομολόγησης.
 • Τα πρωτόκολλα IGP και EGP.
 • Τα χαρακτηριστικά των πρωτοκόλλων δρομολόγησης IGP και EGP.
 • Διανυσματική απόσταση και κατάσταση ζεύξης.
 • Λειτουργία πρωτοκόλλου δρομολόγησης διανυσματικής απόστασης.
 • Λειτουργία πρωτοκόλλου κατάστασης ζεύξης.
 • Πρωτόκολλα ταξικής δρομολόγησης.

Η ενότητα αυτή πραγματεύεται ζητήματα σχετικά με τη δρομολόγηση. Περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

 • Πρωτόκολλα αταξικής δρομολόγησης.
 • Σύγκλιση.
 • Μετρικές.
 • Παράμετροι μετρικών.
 • Το πλαίσιο μετρικής του πίνακα δρομολόγησης.
 • Άμεσα συνδεδεμένα δίκτυα.

Η ενότητα αυτή πραγματεύεται ζητήματα σχετικά με τη δρομολόγηση. Περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

 • Εισαγωγή.
 • RIP.
 • IGRP.
 • EIGRP.
 • Η έννοια της διανυσματικής απόστασης.
 • Λειτουργία πρωτοκόλλων δρομολόγησης διανυσματικής απόστασης.
 • Πρωτόκολλα δρομολόγησης.
 • Χαρακτηριστικά των πρωτοκόλλων δρομολόγησης.

Σε αυτή την ενότητα αναλύονται τα πρωτόκολλα δρομολόγησης διανυσματικής απόστασης. Περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

 • Ψυχρή εκκίνηση - cold start.
 • Αρχική αναζήτηση-ανακάλυψη δικτύου.
 • Ανταλλαγή πληροφορίας δρομολόγησης.
 • Σύγκλιση.
 • Περιοδικές ενημερώσεις των πρωτοκόλλων RIPv1 και IGRP.
 • Χρονοδιακόπτες του πρωτοκόλλου RIP.

Σε αυτή την ενότητα ασχολούμαστε με τη διατήρηση του πίνακα δρομολόγησης. Περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

 • Οριοθετημένες ενημερώσεις του πρωτοκόλλου EIGRP.
 • Ενημερώσεις “εναύσματα”.
 • Τυχαίο jitter.
 • Βρόχοι δρομολόγησης.

Σε αυτή την ενότητα ασχολούμαστε με ζητήματα πινάκων δρομολόγησης καθώς και με σύγχρονα πρωτόκολλα διανυσματικής απόστασης. Περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

 • Μέτρημα ως το άπειρο.
 • Καθορισμός μίας μέγιστής μετρικής τιμής.
 • Αποτροπή βρόχων δρομολόγησης με την χρήση χρονοδιακοπτών holddown.
 • Τρόπος λειτουργία χρονοδιακόπτη
 • Κανόνας της μεθόδου split horizon.
 • Μέθοδος split horizon με poison reverse ή route poisoning.
 • Μέθοδος split horizon με poison reverse.
 • Πρωτόκολλο IP και πεδίο TTL.
 • Πρωτόκολλα δρομολόγησης διανυσματικής απόστασης.
 • Πρωτόκολλο

Σε αυτή την ενότητα ασχολούμαστε με τα πρωτόκολλα EIGRP και RIP. Περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

 • Πρωτόκολλο EIGRP.
 • Πλεονεκτήματα του πρωτοκόλλου EIGRP.
 • Πρωτόκολλο RIPv1.
 • Ιστορική αναδρομή του πρωτοκόλλου RIP.
 • Τα χαρακτηριστικά του πρωτοκόλλου RIP.
 • Μορφή του μηνύματος του πρωτοκόλλου RIP.
 • Λειτουργία του RIP.
 • Διοικητική απόσταση.
 • Παθητικές διεπαφές.

Σε αυτή την εργαστηριακή ενότητα πραγματοποιείται εισαγωγή στους δρομολογητές. Περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

 • Εξετάζοντας τις διεπαφές του δρομολογητή.
 • Οι διεπαφές και οι καταστάσεις τους.
 • Διαμορφώνοντας μία διεπαφή Ethernet.
 • Αυτόκλητα μηνύματα από το IOS.
 • Συγχρονισμός IOS μηνυμάτων και εισαγωγή εντολών.
 • Διαβάζοντας τον πίνακα δρομολόγησης.
 • Πίνακες δρομολόγησης.
 • Εντολές για να επαληθεύσουμε την διαμόρφωση της διεπαφής.

Αυτή η εργαστηριακή ενότητα πραγματεύεται ζητήματα σχετικά με τη ρύθμιση διεπαφών. Περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

 • Η διεπαφή Ethernet συμμετέχει στην διαδικασία ARP.
 • Διαμορφώνοντας μία σειριακή διεπαφή.
 • Συνδέοντας φυσικά μια διεπαφή ευρυζωνικού δικτύου.
 • Διαμορφώνοντας σειριακές συνδέσεις σε περιβάλλον εργαστηρίου.
 • Επαλήθευση της διαμόρφωσης της σειριακής διεπαφής.
 • Πίνακας δρομολόγησης.
 • Πρόσθεση διαδρομών στον πίνακα δρομολόγησης.

Αυτή η εργαστηριακή ενότητα πραγματεύεται ζητήματα σχετικά με την παραμετροποίηση διευθύνσεων IP. Περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

 • Ρύθμιση της διεύθυνσης IP και της μάσκας υποδικτύου.
 • Απενεργοποίηση του debug.
 • Αλλαγή διεύθυνσης IP.
 • Αναδιαμόρφωση της διεπαφής.
 • Πρόσβαση σε συσκευές απευθείας συνδεδεμένω δικτύων.

Αυτή η εργαστηριακή ενότητα πραγματεύεται ζητήματα σχετικά με τη διαμόρφωση των Catalyst Switches. Περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

 • Εισαγωγή.
 • Διαδικασία διαμόρφωσης.

Σε αυτή την εργαστηριακή ενότητα παρουσιάζονται οι εντολές show του πρωτοκόλλου CDP και η εντολή ip route. Περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

 • Οι εντολές show του πρωτοκόλλου CDP.
 • Απενεργοποίηση του πρωτοκόλλου CDP.
 • Η εντολή ip route.
 • Στατική διαδρομή στον πίνακα δρομολόγησης.
 • Επαλήθευση στατικής διαδρομής.
 • Ρύθμιση διαδρομών για δύο απομακρυσμένα δίκτυα.

Αυτή η εργαστηριακή ενότητα πραγματεύεται ζητήματα σχετικά με τις διεπαφές εξόδου. Περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

 • Αναδρομική αναζήτηση διαδρομής.
 • Διεπαφή εξόδου σε κατάσταση “down”.
 • Ρύθμιση στατικής διαδρομής με μία διεπαφή εξόδου.
 • Στατική διαδρομή και διεπαφή εξόδου.
 • Στατικές διαδρομές και δίκτυα σημείου-προς-σημείο.
 • Τροποποίηση στατικών διαδρομών.
 • Επαλήθευση διαμόρφωσης στατικής διαδρομής.
 • Διεπαφές Ethernet και ARP.
 • Αποστολή αιτήματος ARP.

Αυτή η εργαστηριακή ενότητα πραγματεύεται ζητήματα σχετικά με τη σύνοψη στατικών διαδρομών. Περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

 • Στατικές διαδρομές και διεπαφές εξόδου Ethernet.
 • Πλεονεκτήματα χρήσης διεπαφής εξόδου με στατικές διαδρομές.
 • Σύνοψη στατικών διαδρομών.
 • Ρύθμιση συνοψισμένης διαδρομής.
 • Βέλτιστο ταίριασμα.
 • Ρύθμιση προεπιλεγμένης στατικής διαδρομής.
 • Επαλήθευση προεπιλεγμένης στατικής διαδρομής.
 • Στατικές διαδρομές και προώθηση πακέτου.
 • Αντιμετώπιση του προβλήματος έλειψης κάποιας διαδρομής.

Αυτή η εργαστηριακή ενότητα πραγματεύεται ζητήματα σχετικά με τη διαχείριση φόρτου. Περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

 • Εξισορρόπηση φόρτου γραμμής.
 • Πολλαπλές πηγές δρομολόγησης.
 • Διοικητική απόσταση.

Αυτή η εργαστηριακή ενότητα ασχολείται με το πρωτόκολλο RIP. Περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

 • Βασική διαμόρφωση του RIPv1.
 • Προσδιορισμός δικτύου.
 • Επαλήθευση πρωτόκολλου RIP.

Αυτή η εργαστηριακή ενότητα ασχολείται με το πρωτόκολλο RIP. Περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

 • Τοπολογία εργαστηρίου.
 • Διαδρομή σύνοψης.
 • Μάσκα υποδικτύου μεταβλητού μήκους - VLSM.
 • Διεπαφές loopback.
 • Περιορισμοί τοπολογίας του RIPv1.
 • Ανακατανομή διαδρομής.
 • Επαλήθευση και έλεγχος συνδεσιμότητας.
 • RIPv1: Ασυνεχή δίκτυα.
 • RIPv1: Μη υποστήριξη VLSM.

Αυτή η εργαστηριακή ενότητα ασχολείται με το πρωτόκολλο RIP. Περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

 • Αυτόματη συνόψιση.
 • Δρομολογητές ορίων και αυτόματη συνόψιση.
 • Επεξεργασία ενημερώσεων RIP.
 • Αποστολή ενημερώσεων RIP.
 • Πλεονεκτήματα της αυτόματης συνόψισης.
 • Μειονέκτημα της αυτόματης συνόψισης.
 • Η προεπιλεγμένη διαδρομή και το RIPv
 • Διαδίδοντας την προεπιλεγμένη διαδρομή στο RIPv1.
 • Το πρωτόκολλο RIPv2.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  1012
Αρ. Προβολών :  11653