Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ

Σπυρίδων Νικολάου

Περιγραφή

Το μάθημα αποτελεί φυσική συνέχεια του μαθήματος Ειδικά Θέματα Δικτύων Ι και στηρίζεται πάνω στις γνώσεις που παρέχονται σε εκείνο. Το μάθημα καλύπτει την τέταρτη και τελευταία ενότητα (Accessing the WAN) της επίσημης ύλης του προγράμματος Cisco Certified Network Associate (CCNA) Exploration. Η διδασκαλία συνδυάζει την ηλεκτρονική πρόσβαση στην ύλη, με παραδόσεις στην αίθουσα και διεξαγωγή των πρακτικών ασκήσεων πάνω στη διδακτέα ύλη, με χρήση και διαχείριση πραγματικών δικτυακών συσκευών (switches και routers) και άλλων δικτυακών υποδομών σε ειδικά εξοπλισμένο εργαστήριο του Τμήματος.

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Ενότητες

Αυτή η ενότητα πραγματεύεται ζητήματα σχετικά με τη δρομολόγηση διανυσματικής απόστασης. Περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

 • Εισαγωγή.
 • RIP
 • IGRP
 • EIGRP
 • Η έννοια της διανυσματικής απόστασης.
 • Πρωτόκολλα δρομολόγησης διανυσματικής απόστασης.
 • Χαρακτηριστικά των πρωτοκόλλων δρομολόγησης.
 • Αναζήτηση δικτύου - Ψυχρή εκκίνηση.
 • Αρχική αναζήτηση-ανακάλυψη δικτύου.
 • Ανταλλαγή πληροφορίας δρομολόγησης.
 • Σύγκλιση.
 • Περιοδικές ενημερώσεις των πρωτοκόλλων RIPv1 και IGRP.
 • Χρονοδιακόπτες του πρωτοκόλλου RIP.
 • Χρονοδιακόπτης εύχρηστής διαδρομής.
 • Χρονοδιακόπτης καθήλωσης.
 • Χρονοδιακόπτης Holddown.
 • Οριοθετημένες ενημερώσεις του πρωτοκόλλου EIGRP.
 • Ενημερώσεις “εναύσματα”.
 • Τυχαίο jitter.
 • Βρόχοι δρομολόγησης.

Αυτή η ενότητα πραγματεύεται ζητήματα σχετικά με τη δρομολόγηση διανυσματικής απόστασης. Περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

 • Προβλήμα 1: Μέτρημα ως το άπειρο.
 • Προβλήμα 2: Καθορισμός μέγιστής μετρικής τιμής.
 • Προβλήμα 3: Αποτροπή βρόχων δρομολόγησης.
 • Χρονοδιακόπτες Holddown
 • Τρόπος λειτουργίας χρονοδιακόπτη Holddown
 • Κανόνας της μεθόδου split horizon.
 • Split horizon με poison reverse ή route poisoning.
 • Πεδίο Time To Live - TTL.
 • Τα πρωτόκολλα δρομολόγησης διανυσματικής απόστασης RIP και EIGRP.
 • Πρωτόκολλο RIP
 • Μορφή μηνύματος RIP
 • Πρωτόκολλο EIGRP
 • Χαρακτηριστικά του EIGRP
 • Πλεονεκτήματα του EIGRP

Αυτή η ενότητα πραγματεύεται ζητήματα σχετικά με το πρωτόκολλο RIP. Περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

 • Διαδικασία αίτησης/απάντησης στο RIP.
 • Διοικητική απόσταση.
 • Βασική διαμόρφωση του RIPv1.
 • Προσδιορισμός δικτύου.
 • Επαλήθευση του πρωτοκόλλου RIP.
 • Παθητικές διεπαφές.
 • Διακοπή περιττών ενημερώσεων RIP.

Αυτή η ενότητα πραγματεύεται ζητήματα σχετικά με το πρωτόκολλο RIP. Περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

 • Ενημερώσεις RIP.
 • Πλεονεκτήματα της αυτόματης συνόψισης.
 • Μειονέκτημα της αυτόματης συνόψισης.
 • Η προεπιλεγμένη διαδρομή και το RIPV1.
 • Διαδίδοντας την προεπιλεγμένη διαδρομή στο RIPv1.
 • Το πρωτόκολλο RIPv2.
 • Περιορισμοί του RIPv1.
 • Διαδρομή σύνοψης.
 • Μάσκα υποδικτύου μεταβλητού μήκους.
 • Διεπαφές loopback.
 • Περιορισμοί τοπολογίας του RIPv1.
 • Ανακατανομή διαδρομής .

Αυτή η ενότητα πραγματεύεται ζητήματα σχετικά με τα πρωτόκολλα RIP και EIGRP. Περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

 • Κοινά ζητήματα του πρωτοκόλλου RIPv2.
 • Πιστοποίηση.
 • Πρωτόκολλο EIGRP.
 • Ιστορία του EIGRP.
 • Διαφορές των RIP/IGRP και του EIGRP.

Αυτή η ενότητα πραγματεύεται ζητήματα σχετικά με το πρωτόκολλο EIGRP. Περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

 • Μορφή μηνύματος του πρωτοκόλλου EIGRP.
 • Εξαρτώμενες μονάδες πρωτοκόλλου.
 • Τύποι πακέτων των πρωτοκόλλων EIGRP και RTP.
 • Το μήνυμα Hello.
 • Οριοθετημένες ενημερώσεις του EIGRP.
 • Ο αλγόριθμος DUAL.

Αυτή η ενότητα πραγματεύεται ζητήματα σχετικά με τη δρομολόγηση κατάστασης ζεύξης. Περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

 • Εισαγωγή.
 • Δρομολόγηση κατάστασης ζεύξης.
 • Αλγόριθμος Shortest Path First.
 • Διαδικασία δρομολόγησης κατάστασης ζεύξης.
 • Απευθείας συνδεδεμένα δίκτυα.

Αυτή η ενότητα πραγματεύεται ζητήματα σχετικά με τη δρομολόγηση κατάστασης ζεύξης. Περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

 • Απευθείας συνδεδεμένα δίκτυα.
 • Σύνδεση.
 • Διαδικασία δρομολόγησης κατάστασης ζεύξης.
 • Κατάσταση ζεύξης.
 • Αποστολή πακέτων Hello στους γειτονικούς δρομολογητές.
 • Δημιουργία πακέτου κατάστασης ζεύξης.
 • Μετάδοση πακέτων κατάστασης ζεύξης στους γειτονικούς δρομολογητές.
 • Κατασκευή βάσης δεδομένων κατάστασης ζεύξης.

Αυτή η ενότητα πραγματεύεται ζητήματα σχετικά με το SPF. Περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

 • Δέντρο SPF.
 • Καθορισμός της συντομότερης διαδρομής.
 • Δημιουργία ενός πίνακα δρομολόγησης από το δέντρο SPF.
 • Πλεονεκτήματα των πρωτοκόλλων δρομολόγησης κατάστασης ζεύξης.
 • Γρήγορη σύγκλιση.
 • Ενημερώσεις event-driven.
 • Ιεραρχική σχεδίαση.
 • Απαιτήσεις ενός πρωτοκόλλου δρομολόγησης κατάστασης ζεύξης.
 • Απαιτήσεις Μνήμης.
 • Απαιτήσεις επεξεργασίας.
 • Απαιτήσεις εύρους ζώνης.

Αυτή η ενότητα πραγματεύεται ζητήματα σχετικά με τα πρωτόκολλα OSPF και IS-IS. Περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

 • Εισαγωγή.
 • OSPF και IS-IS.
 • Πρωτόκολλο
 • Ενθυλάκωση μηνυμάτων του
 • Τύποι πακέτων
 • Πακέτο
 • Καθιέρωση γειτνίασης.
 • OSPF Hello και νεκρά χρονικά διαστήματα.
 • Ενημερώσεις κατάστασης ζεύξης του OSPF.
 • Αλγόριθμος
 • Πιστοποίηση.

Αυτή η ενότητα πραγματεύεται ζητήματα σχετικά με το πρωτόκολλο OSPF. Περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

 • Πολλαπλές γειτνιάσεις.
 • Διαδικασία επιλογής DR/BDR.
 • Προτεραιότητα διεπαφής OSPF.
 • Επαναδιανομή προεπιλεγμένης διαδρομής OSPF.
 • OSPF fine-tuning.

Αυτή η ενότητα πραγματοποιεί μία σύντομη επανάληψη στο μάθημα «Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ». Περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

 • Τροποποίηση χρονικών διαστημάτων OSPF.
 • Σύνοψη μαθήματος.

Αυτή η εργαστηριακή ενότητα πραγματεύεται ζητήματα σχετικά με το πρωτόκολλο RIP. Περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

 • Επαλήθευση και έλεγχος συνδεσιμότητας.
 • RIPv1: Ασύνδετα δίκτυα.
 • Εξέταση πινάκων δρομολόγησης.
 • RIPv1: Μη υποστήριξή VLSM.

Αυτή η εργαστηριακή ενότητα πραγματεύεται ζητήματα σχετικά με το πρωτόκολλο RIP. Περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

 • RIPv1: Μη υποστήριξη αταξικής δρομολόγησης δικτυακών περιοχών.
 • Διαμόρφωση του πρωτοκόλλου RIPv2.
 • Αυτόματή σύνοψη και πρωτόκολλο RIPv2.
 • Απενεργοποίηση αυτόματης σύνοψης στο πρωτόκολλο RIPv2.

Αυτή η εργαστηριακή ενότητα πραγματεύεται ζητήματα σχετικά με το πρωτόκολλο RIP. Περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

 • Επαλήθευση ενημερώσεων του
 • Το πρωτόκολλο RIPv2 και η VLSM.
 • Το πρωτόκολλο RIPv2 και η CIDR.
 • Αντιμετώπιση προβλημάτων στο
 • Εντολή show ip route.
 • Εντολή show ip interface brief.
 • Εντολή show ip protocols.
 • Εντολή debug ip rip.
 • Εντολή
 • Εντολή show running-config.

Αυτή η εργαστηριακή ενότητα πραγματεύεται ζητήματα σχετικά με το πρωτόκολλο EIGRP. Περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

 • Διοικητική απόσταση.
 • Πιστοποίηση.
 • Η τοπολογία δικτύου του EIGRP.
 • Αυτόνομα συστήματα και αναγνωριστικά διαδικασίας.
 • Η εντολή router eigrp.
 • Η εντολή network.
 • Η εντολή network με μάσκα wildcard.
 • Επαλήθευση του EIGRP.

Αυτή η εργαστηριακή ενότητα πραγματεύεται ζητήματα σχετικά με το πρωτόκολλο EIGRP. Περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

 • Εξέταση του πίνακα δρομολόγησης.
 • Παρουσιάζοντας την διαδρομή σύνοψης null0.
 • Σύνθετη μετρική του EIGRP.
 • Παρουσιάζοντας την διαδρομή σύνοψης null0.
 • Μετρικές του EIGRP - Εύρος ζώνης.
 • Μετρικές του EIGRP - Καθυστέρηση.
 • Μετρικές του EIGRP - Αξιοπιστία.
 • Μετρικές του EIGRP - Φορτίο.
 • Η εντολή bandwidth.

Αυτή η εργαστηριακή ενότητα πραγματεύεται ζητήματα σχετικά με τον αλγόριθμο DUAL. Περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

 • Οι έννοιες του αλγόριθμου DUAL.
 • Διάδοχος και εφικτή απόσταση.
 • Εφικτοί διάδοχοι, προϋπόθεση σκοπιμότητας και δηλωμένη απόσταση.
 • Πίνακας τοπολογίας: Διάδοχος και εφικτός διάδοχος.
 • Πίνακας τοπολογίας: Μη-εφικτός διάδοχος.

Αυτή η εργαστηριακή ενότητα πραγματεύεται ζητήματα σχετικά με τον αλγόριθμο DUAL. Περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

 • Μηχανή πεπερασμένων καταστάσεων.
 • Μη-εφικτός διάδοχος.
 • Η διαδρομή συνοψισμού NULL0.
 • Απενεργοποίηση της αυτόματης συνόψισης.
 • Μη αυτόματη συνόψιση.

Αυτή η εργαστηριακή ενότητα πραγματεύεται ζητήματα σχετικά με το πρωτόκολλο EIGRP. Περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

 • Καθορισμός της EIGRP διαδρομής συνοψισμού.
 • Προεπιλεγμένη διαδρομή του EIGRP.
 • Fine-tuning του EIGRP.

Αυτή η εργαστηριακή ενότητα πραγματεύεται ζητήματα σχετικά με το πρωτόκολλο OSPF. Περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

 • Τοπολογία εργαστηρίου.
 • Η εντολή router ospf.
 • Η εντολή network.

Αυτή η εργαστηριακή ενότητα πραγματεύεται ζητήματα σχετικά με το πρωτόκολλο OSPF. Περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

 • Καθορισμός ID δρομολογητή.
 • Υψηλότερη ενεργή διεύθυνση IP.
 • Επαλήθευση ID δρομολογητή.
 • Διεύθυνση Loopback.
 • Η εντολή router-id του OSPF.
 • Τροποποίηση του ID δρομολογητή.
 • Διπλότυπο ID δρομολογητή.
 • Επαλήθευση του OSPF.

Αυτή η εργαστηριακή ενότητα πραγματεύεται ζητήματα σχετικά με το πρωτόκολλο OSPF. Περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

 • Εξετάζοντας τον πίνακα δρομολόγησης.
 • Η μετρική του OSPF.
 • Εύρος ζώνης αναφοράς.
 • Τροποποίηση του κόστος σύνδεσης.
 • Η εντολή bandwidth.
 • Η εντολή ip ospf cost.
 • Η εντολή bandwidth έναντι της εντολής ip ospf cost.
 • OSPF και δίκτυα πολλαπλής πρόσβασης.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  906
Αρ. Προβολών :  10192