Ειδικά Θέματα Προγραμματισμού

Άγγελος Μιχάλας

Περιγραφή

Μελέτη των βασικών εννοιών και μοντέλων που σχετίζονται με τον αντικειμενοστρεφή

προγραμματισμό χρησιμοποιώντας την γλώσσα JAVA.

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Ενότητες

Σε αυτή την εκπαιδευτική ενότητα πραγματοποιείται εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού Java. Τα περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

• Εισαγωγή στη Java

• Χρήσιμες Διευθύνσεις

• Χαρακτηριστικά της Java

• Εργαλεία της Java

• Μεταγλώττιση στοιχειωδών εφαρμογών

• Δομή ενός αυτόνομου προγράμματος σε Java

• Μια απλή εφαρμογή

• Μια παραλλαγή με εισαγωγή δεδομένων

• Δημιουργία ενός Java applet

• Hello.html που καλεί το Applet

Αυτή η ενότητα ασχολείται με τον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό. Μελετώνται οι όροι: Κλάσεις και αντικείμενα, Κληρονομικότητα (inheritance), Υπερκάλυψη (overriding), Υπερφόρτωση (overloading), Κατασκευαστές κλάσεων (constructors), Προσδιοριστές πρόσβασης (access specifiers), Τροποποιητές (modifiers), Διασυνδέσεις (interfaces), Πακέτα (packages). Τα περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

• Κλάσεις και αντικείμενα

• Κληρονομικότητα (inheritance)

• Υπερκάλυψη (overriding)

• Υπερφόρτωση (overloading)

• Κατασκευαστές κλάσεων (constructors)

• Προσδιοριστές πρόσβασης (access specifiers)

• Τροποποιητές (modifiers)

• Διασυνδέσεις (interfaces)

• Πακέτα (packages

Σε αυτή την ενότητα μελετώνται οι τύπους δεδομένων, οι πίνακες και οι εξαιρέσεις. Λόγω του γεγονότος ότι το μάθημα απευθύνεται άτομα με κάποια εμπειρία στον προγραμματισμό, κάποια θέματα θεωρούνται γνωστά κι έχουν παραληφθεί στην παρουσίαση. Τα περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

• Τύποι δεδομένων

• Πίνακες

• Παράδειγμα χρήσης πίνακα σε μεθόδους

• Εξαιρέσεις

• Παράδειγμα δημιουργίας και έγερσης εξαίρεσης

• Try-catch-finally blocks

• Παράδειγμα χειρισμού εξαίρεσης

• Εντολή finally

• Μεταβίβαση εξαίρεσης στον επόμενο χειριστή

Σε αυτή την ενότητα μελετώνται οι εξαιρέσεις. Λόγω του γεγονότος ότι το μάθημα απευθύνεται άτομα με κάποια εμπειρία στον προγραμματισμό, κάποια θέματα θεωρούνται γνωστά κι έχουν παραληφθεί στην παρουσίαση. Τα περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

• Εξαιρέσεις

• Παράδειγμα δημιουργίας και έγερσης εξαίρεσης

• Try-catch-finally blocks

• Παράδειγμα χειρισμού εξαίρεσης

• Εντολή finally

• Μεταβίβαση εξαίρεσης στον επόμενο χειριστή

Σε αυτή την ενότητα μελετώνται τα Applets. Λόγω του γεγονότος ότι το μάθημα απευθύνεται άτομα με κάποια εμπειρία στον προγραμματισμό, κάποια θέματα θεωρούνται γνωστά κι έχουν παραληφθεί στην παρουσίαση. Τα περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

• Applets

• Περιορισμοί των applets

• Βασικές μέθοδοι των applets

• Κύκλος εκτέλεσης applets (με χρήση του appletviewer)

• Applets και HTML

• Εκτέλεση applets

• Παράμετροι στα applets

• Γραφικά στη Java

• Βασικές μέθοδοι σχεδιασμού της κλάσης Graphics

• Χρώματα

• Γραμματοσειρές

• Μέθοδοι της κλάσης Font

• Μέθοδοι των applets κληρονομούμενες από υπερκλάσεις

• Παράδειγμα 

Σε αυτή την ενότητα μελετώνται τα νήματα (Threads). Λόγω του γεγονότος ότι το

μάθημα απευθύνεται άτομα με κάποια εμπειρία στον προγραμματισμό, κάποια θέματα θεωρούνται γνωστά κι έχουν παραληφθεί στην παρουσίαση. Τα περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

• Threads

• Υλοποίηση των Threads (α’ Τρόπος)

• Υλοποίηση Threads σε υποκλάσεις

• Υλοποίηση Threads σε υποκλάσεις (2ος τρόπος)

• Υλοποίηση των Threads (β’ Τρόπος)

• Σύνοψη

• Συγχρονισμός Threads 

Σε αυτή την ενότητα πραγματοποιείται μελέτη του Abstract Window Toolkit. Λόγω του γεγονότος ότι το μάθημα απευθύνεται άτομα με κάποια εμπειρία στον προγραμματισμό, κάποια θέματα θεωρούνται γνωστά κι έχουν παραληφθεί στην παρουσίαση. Τα περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

• Abstract Window Toolkit (AWT)

• Components & Containers

• Ιεραρχική διάταξη components-containers

• Label

• Button

• TextField

• TextArea

• Choice

• Checkbox

• List

• Container

• Panel

• ScrollPane

• Layouts

• FlowLayout

• BorderLayout

• GridLayout

• Event Classes

• Ιεραρχία EventClasses

• KeyEvent

• MouseEvent

• ItemEvent

• Ακροατές γεγονότων

• Μερικές μέθοδοι καταχώρησης ακροατών γεγονότων

• Adapter Classes

• Ιεραρχική δομή Listener interfaces

• Interface KeyListener

• Interface MouseListener

• Interface MouseMotionListener

• Interface ActionListener

• Interface TextListener

• Interface ItemListener

• Παράδειγμα δήλωσης (χωρίς τη χρήση inline κλάσεων-διαχειριστών)

• Inline κλάσεις-διαχειριστές

• Παράδειγμα δήλωσης inline κλάσεων-διαχειριστών

Σε αυτή την ενότητα πραγματοποιείται μελέτη του Java Swing. Λόγω του γεγονότος ότι το μάθημα απευθύνεται άτομα με κάποια εμπειρία στον προγραμματισμό, κάποια θέματα θεωρούνται γνωστά κι έχουν παραληφθεί στην παρουσίαση. Τα περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

• Γραφικές διεπαφές τύπου Swing (Swing GUI)

• Υψηλού Επιπέδου Swing Containers και Swing Components

• Η ιεραρχία των υψηλού επιπέδου Swing containers

• H ιεραρχία της JComponent

• Containers υψηλού επιπέδου

• Containers γενικού σκοπού

• Containers ειδικού σκοπού

• Βασικά στοιχεία ελέγχου

• Παρουσίαση μη επεξεργάσιμης πληροφορίας

• Διαδραστική παρουσίαση μορφοποιημένης πληροφορίας

• Παράδειγμα εφαρμογής Swing

• Διαχειριστές Γεγονότων - Event Handlers

• Τύποι γεγονότων

• Swing και Thread

• Η χρήση της μεθόδου invokeLate

• Παράδειγμα χρήσης της μεθόδου invokeLater

Σε αυτή την ενότητα μελετώνται τα Streams. Λόγω του γεγονότος ότι το μάθημα απευθύνεται άτομα με κάποια εμπειρία στον προγραμματισμό, κάποια θέματα θεωρούνται γνωστά κι έχουν παραληφθεί στην παρουσίαση. Τα περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

• Εισαγωγή στα Streams

• Είδη Streams

• Η κλάση System

• Παράδειγμα εισόδου με την κλάση System

• Κατασκευαστής & Μέθοδοι του DataInputStream

• Κατασκευαστής & Μέθοδοι του DataOutputStream

Σε αυτή την ενότητα μελετώνται τα URLs. Λόγω του γεγονότος ότι το μάθημα απευθύνεται άτομα με κάποια εμπειρία στον προγραμματισμό, κάποια θέματα θεωρούνται γνωστά κι έχουν παραληφθεί στην παρουσίαση. Τα περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

• Uniform Resource Locators (URLs)

• Ανάλυση ενός URL

• Ορισμένοι κατασκευαστές της κλάσης URL

• Μέθοδοι της κλάσης URL

• Μέθοδοι της κλάσης URLConnection

• Μεταφορά δεδομένων από/προς URLs

Σε αυτή την ενότητα μελετώνται τα TCP και UDP Sockets. Λόγω του γεγονότος ότι το μάθημα απευθύνεται άτομα με κάποια εμπειρία στον προγραμματισμό, κάποια θέματα θεωρούνται γνωστά κι έχουν παραληφθεί στην παρουσίαση. Τα περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

• Το μοντέλο Client – Server

• Sockets

• TCP Sockets

• UDP Sockets

• Java.net package

• Client - Server με TCP

• Περιγραφή και ορισμός των Datagrams

• Παράδειγμα TimeClient/TimeServer 

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  1242
Αρ. Προβολών :  9598

Ημερολόγιο