Εισαγωγή στην παλαιά διαθήκη-εβραϊκή αρχαιολογία-θεσμολογία

Σταμάτιος-Νικόλαος Μωραΐτης

Περιγραφή

Πρώτο μέρος του μαθήματος: Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη

Κατ’ αρχάς εξετάζονται θέματα που αφορούν στην ιστορία του Κανόνα, στην προέλευση δηλ. και συγκρότηση των βιβλίων της Π. Διαθήκης σε ένα σώμα, καθώς και στην παράδοση του κειμένου στην πορεία των αιώνων. Στη συνέχεια παρέχονται βασικές γνώσεις σε θέματα σχετικά με τον συγγραφέα, το περιεχόμενο, τον τόπο, τον χρόνο, τις συνθήκες συγγραφής, την ακεραιότητα και άλλα συναφή ζητήματα κάθε βιβλίου χωριστά και ενημερώνονται οι φοιτητές για τα πορίσματα της σύγχρονης επιστημονικής έρευνας.

Δεύτερο μέρος: Εβραΐκή Αρχαιολογία-Θεσμολογία

Έννοια, μέθοδος, πηγές, περίοδοι της Βιβλικής Αρχαιολογίας, θρησκευτικός βίος, ιεροί τόποι, εορτές, κοινωνικές τάξεις και θεσμοί του αρχαίου Ισραήλ.

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Ενότητες

Σκοπός είναι να κατανοήσει ο φοιτητής εισαγωγικές έννοιες όπως η έννοια του όρου berith καθώς και ονομασίες ονομασίες των ιερών βιβλίων.

Σκοπός είναι να κατανοήσει ο φοιτητής την έννοια του όρου κανόνας.

Σκοπός είναι να κατανοήσει ο φοιτητής την έννοια των Υλικών Γραφής καθώς και των Οργάνων Γραφής.

Σκοπός είναι να κατανοήσει ο φοιτητής την μετάφραση των Εβδομήκοντα (ο΄)-Αναθεωρησεις.

Σκοπός είναι να κατανοήσει ο φοιτητής τις Μεταφράσεις Ακύλα, Θεοδοτίωνος και Συμμάχου.

Σκοπός είναι να κατανοήσει ο φοιτητής τις Μεταφράσεις της λατινικής μετάφρασης vulgata. Επίσης στην κατανόηση της συριακής μετάφρασης Πεσιττα καθώς και τις μεταφράσεις από το κείμενο των ο΄ σε άλλες γλώσσες.

Σκοπός είναι να κατανοήσει ο φοιτητής χειρόγραφα Νεκράς θάλασσας.

  • Σκοπός είναι να κατανοήσει ο φοιτητής την έννοια της Αρχαιολογίας.

  • Να εξετάσει τις βιβλικές διηγήσεις υπό το πρίσμα των αρχαιολογικών ευρημάτων. Να δώσει καλύτερη κατανόηση της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης.

  • Επίσης καλύτερη γνώση της ιστορίας και του πολιτισμού του εβραϊκού έθνους και των λαών με τους οποίους ο αρχαίος Ισραήλ είχε σχέσεις και τέλος δίνει σημαντική η συμβολή της Αρχαιολογίας στην αναγνώριση των διαφόρων παλαιοδιαθηκικών τοποθεσιών.

Σκοπός είναι να κατανοήσει ο φοιτητής τον πολιτισμό των ισραηλιτών κατά την εποχή της εισβολής τους στην Παλαιστίνη.

Σκοπός είναι να κατανοήσει ο φοιτητής τους όρους Αρχιερέας, Ιερέας και Λευίτης. Ποιες οι διαφορές μεταξύ τους. Επίσης ποια η Ιστορική πορεία της προφητείας της Π. Διαθήκης. Παράλληλα να κατανοήσουν τις διαφορές ψευδοπροφητών-προφητών καθώς και ποια είναι η συνεισφορά των Προφητών.

Σκοπός είναι να κατανοήσει ο φοιτητής τους Τόπους Λατρείας.

Σκοπός είναι να κατανοήσει ο φοιτητής τις θυσίες καθώς και την ειδωλολατρία στον αρχαίο Ισραήλ.

Σκοπός είναι να κατανοήσει ο φοιτητής την έννοια των Εορτών κατά την αρχαία περίοδο.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  3458
Αρ. Προβολών :  19665