Χριστιανική Γραμματεία Ι

Προβολή Άσκησης

Ενότητα 5. Ασκήσεις

Ερώτηση 1 (Ελεύθερου Κειμένου — 1 βαθμός) 

Ποια είναι η εκκλησιολογίατου Ειρηναίου Λυώνος;

Ερώτηση 2 (Ελεύθερου Κειμένου — 1 βαθμός) 

Τι είναι οι αιρέσεις;

Ερώτηση 3 (Ελεύθερου Κειμένου — 1 βαθμός) 

Ποια τα κύρια χαρακτηριστικών των Μοντανιστών;

Ερώτηση 4 (Ελεύθερου Κειμένου — 1 βαθμός) 

Ποιο είναι το σημαντικότερο έργο του Ειρηναίου Λυώνος;

Ερώτηση 5 (Ελεύθερου Κειμένου — 1 βαθμός) 

Ποιος συγκρότησε πρώτος Κανόνα;

Ερώτηση 6 (Ελεύθερου Κειμένου — 1 βαθμός) 

Ποια ήταν η τριαδολογίατων Τροπικών Μοναρχιανών;

Ερώτηση 7 (Ελεύθερου Κειμένου — 1 βαθμός) 

Τι πίστευαν οι Εβιωνίτες;

Ερώτηση 8 (Ελεύθερου Κειμένου — 1 βαθμός) 

Ποια ήταν η τριαδολογίατων Δυναμικών Μοναρχιανών;

Ερώτηση 9 (Ελεύθερου Κειμένου — 1 βαθμός) 

Ποια ήταν η τριαδολογίατων πρώιμων Μοναρχιανών;

Ερώτηση 10 (Ελεύθερου Κειμένου — 1 βαθμός) 

Ποια η τριαδολογίατου Ιππόλυτου Ρώμης;