Χριστιανική Γραμματεία Ι

Προβολή Άσκησης

Ενότητα 6. Ασκήσεις

Ερώτηση 1 (Ελεύθερου Κειμένου — 1 βαθμός) 

Ποια η κεντρική ιδέα του έργου «Στρωματείς»;

Ερώτηση 2 (Ελεύθερου Κειμένου — 1 βαθμός) 

Ποια τα κυριότερα έργα του Κλήμη Αλεξανδρέα;

Ερώτηση 3 (Ελεύθερου Κειμένου — 1 βαθμός) 

Ποια είναι τα κυριότερα χαρακτηριστικά της Σχολής της Αλεξανδρείας;

Ερώτηση 4 (Ελεύθερου Κειμένου — 1 βαθμός) 

Ποια η περί σωτηρίας βασική διδασκαλία του Ωριγένη;

Ερώτηση 5 (Ελεύθερου Κειμένου — 1 βαθμός) 

Ποιους σημαντικούς όρους χρησιμοποίησε στην τριαδολογίακαι χριστολογία ο Ωριγένης;

Ερώτηση 6 (Ελεύθερου Κειμένου — 1 βαθμός) 

Πως ερμήνευε την Αγ. Γραφή ο Ωριγένης;

Ερώτηση 7 (Ελεύθερου Κειμένου — 1 βαθμός) 

Ποια η τριαδολογίατου Διονύσιου Αλεξανδρείας;

Ερώτηση 8 (Ελεύθερου Κειμένου — 1 βαθμός) 

Τι είναι η Εκκλησία κατά τον Κλήμη;

Ερώτηση 9 (Ελεύθερου Κειμένου — 1 βαθμός) 

Ποια η θέση Φιλοσόφων και προφητών στο Χριστιανισμό κατά τον Κλήμη;

Ερώτηση 10 (Ελεύθερου Κειμένου — 1 βαθμός) 

Ποιο το περιεχόμενο του έργου «Παιδαγωγός»;