Χριστιανική Γραμματεία Ι

Προβολή Άσκησης

Ενότητα 10. Ασκήσεις

Ερώτηση 1 (Ελεύθερου Κειμένου — 1 βαθμός) 

Τι ήταν οι Πνευματομάχοι;

Ερώτηση 2 (Ελεύθερου Κειμένου — 1 βαθμός) 

Τι ήταν οι Ομοιουσιανοί;

Ερώτηση 3 (Ελεύθερου Κειμένου — 1 βαθμός) 

Ποιοι ήταν οι κυριότεροι εκφραστές των Όμοιων;

Ερώτηση 4 (Ελεύθερου Κειμένου — 1 βαθμός) 

Ποια ήταν η τριαδολογίατων Όμοιων;

Ερώτηση 5 (Ελεύθερου Κειμένου — 1 βαθμός) 

Ποια η διδασκαλία του Άρειου για τον Υιό;

Ερώτηση 6 (Ελεύθερου Κειμένου — 1 βαθμός) 

Ποια η Θεολογία του Άρειου;

Ερώτηση 7 (Ελεύθερου Κειμένου — 1 βαθμός) 

Ποιες ομάδες Αρειανών υπήρχαν;

Ερώτηση 8 (Ελεύθερου Κειμένου — 1 βαθμός) 

Ποια ήταν η τριαδολογίατων Ανόμοιων;

Ερώτηση 9 (Ελεύθερου Κειμένου — 1 βαθμός) 

Ποιοι ήταν οι κυριότεροι εκφραστές των Ανόμοιων;

Ερώτηση 10 (Ελεύθερου Κειμένου — 1 βαθμός) 

Ποιο ποιητικό έργο έγραψε ο Άρειος;