Ενότητα 2: O ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ

1.Ο Ελληνικός αγροτικός τομέας- Σημασία & συμβολή υ στην Οικονομία

2.Εξελίξεις του Τομέα Διεθνώς

3.Ευρωπαϊκή Γεωργία- Νέες προκλήσεις

4.Η συμβολή του τομέα στην Ε.Ε.

5.Απασχόληση – ηλικιακή διάρθρωση

6.Δομικά Χαρακτηριστικά του Αγροτικού Τομέα στην Ελλάδα

7.Προβλήματα & Προοπτικές της ελληνικής γεωργίας- κτηνοτροφίας- αλιείας - αλιείας εσωτερικών υδάτων- ιχθυοκαλλιεργειών

8.Αγροτουρισμός

9.Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013

10.Η νέα ΚΑΠ