Ενότητα 8: ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑ
 • Γενική ενημέρωση για το παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον
 • Καινοτομία: Καινοτομία – Αποτύπωση Ελληνικής Περίπτωσης
 • Ελληνικό Σύστημα Καινοτομίας
 • Η εγχώρια Έρευνα και Ανάπτυξη- Κοινωνικο -οικονομικοί παράγοντες που την καθορίζουν- Προβληματισμοί
 • Η μελέτη της ΓΓΕΤ για τον σκοπό που οι ελληνικές επιχειρήσεις
 • καινοτομούν
 • Η καινοτομική επίδοση της Ελλάδας
 • Παράγοντες για επίτευξη «παραγωγής καινοτομίας»
 • Προϋποθέσεις για καινοτομική πρόοδο των ελληνικών επιχειρήσεων
 • Προτάσεις ΟΟΣΑ για τις κατευθύνσεις που πρέπει να έχει η βασική έρευνα & η καινοτομία στην Ελλάδα
 • Διαμεσολαβητές καινοτομίας, Τεχνολογικά Πάρκα και ο ρόλος τους στη τοπική ανάπτυξη