3. Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας

Τρόπος υπολογισμού και χρήση των αριθμοδεικτών αποδοτικότητας.