5. Αριθμοδείκτες δραστηριότητας

Τρόπος υπολογισμού και χρήσεις αριθμοδεικτών δραστηριότητας.