7. Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίου (μέρος 2ο) - Κεφάλαιο κίνησης

Tρόπος υπολογισμού και χρήσης αριθμοδεικτών διάρθρωσης κεφαλαίου, υπολογισμός κεφαλαίου κίνησης, αξία του κεφαλαίου κίνησης για την επιχείρηση και επίδραση στη δραστηριότητά της.