11. Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων - Εσωτερικός έλεγχος

Τα εργαλεία ανάλυσης χρηματοοικονομικών καταστάσεων ως εργαλεία εσωτερικού ελέγχου.