9. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Στοιχειώδεις εργαστηριακές τεχνικές

Στοιχειώδεις εργαστηριακές τεχνικές: Στο εργαστήριο γίνεται εισαγωγή σε στοιχειώδεις εργαστηριακές τεχνικές και συγκεκριμένα γίνεται αναφορά στις εξής τεχνικές: 1. Θέρμανση - πύρωση, όπου η ενέργεια υπό τη μορφή θερμότητας απαιτείται σε ένα χημικό εργαστήριο επειδή πολλές αντιδράσεις λαμβάνουν χώρα σε υψηλές θερμοκρασίες καθώς και σε πολλές άλλες διεργασίες. 2. Ψύξη, όπου πολλά πειράματα όπως η υγροποίηση και συλλογή πτητικών προϊόντων, η διεξαγωγή ισχυρά εξώθερμων αντιδράσεων κ.ο.κ απαιτούν χαμηλές θερμοκραασίες. 3. Μέτρηση του όγκου, όπου αναφέρονται τα όργανα που χρησιμοποιούνται για την μέτρηση του όγκου υγρών (ποτήρια ζέσεως, κωνικές φιάλες, σιφώνια, προχοΐδες κ.τ.λ). 4. Χειρισμός σιφωνίων και προχοΐδας. 5. Διαλύματα, εισαγωγή στις έννοιες του διαλύματος, του διαλύτη, της διαλυμένης ουσίας, της διαλυτότητας κ.τ.λ. 6. Τρόποι εκφράσεως της συγκέντρωσης (μοριακότητα και κανονικότητα). 7. Αραίωση διαλυμάτων.