10. ΘΕΩΡΙΑ: Ιοντική χρωματογραφία

Ιοντική χρωματογραφία: Η ιοντική χρωματογραφία (Ion Chromatography, IC)  είναι μια από τις νεώτερες και δυναμικότερες αναλυτικές τεχνικές για την ποιοτική και ποσοτική ανάλυση μείγματος ανόργανων και οργανικών ιόντων, που προήλθε από τον επιτυχή συνδυασμό της ιονανταλλαγής με την υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης και την αγωγιμομετρία.