3. Κυκλώνες διαχωρισμού

Αρχές λειτουργίας, Διαστασιολόγηση, Ζητήματα σχεδιασμού.

Σχεδιασμός κυκλώνων, Απόδοση συλλογής κατά Lapple, Theodore & De Paola, Πτώση πίεσης, Κόστος.