Θεωρία: Ενότητα 1. Εισαγωγή στους δρομολογητές

Σε αυτή την ενότητα πραγματοποιείται εισαγωγή στους δρομολογητές. Περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

  • Εισαγωγή.
  • Ο ρόλος του δρομολογητή.
  • Τοπολογία.
  • Οι συνδέσεις του δρομολογητή.
  • Τεχνολογίες δρομολόγησης
  • Βασικά στοιχεία δρομολόγησης.