Θεωρία: Ενότητα 10. Ζητήματα πινάκων δρομολόγησης & σύγχρονα πρωτόκολλα διανυσματικής απόστασης

Σε αυτή την ενότητα ασχολούμαστε με ζητήματα πινάκων δρομολόγησης καθώς και με σύγχρονα πρωτόκολλα διανυσματικής απόστασης. Περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

  • Μέτρημα ως το άπειρο.
  • Καθορισμός μίας μέγιστής μετρικής τιμής.
  • Αποτροπή βρόχων δρομολόγησης με την χρήση χρονοδιακοπτών holddown.
  • Τρόπος λειτουργία χρονοδιακόπτη
  • Κανόνας της μεθόδου split horizon.
  • Μέθοδος split horizon με poison reverse ή route poisoning.
  • Μέθοδος split horizon με poison reverse.
  • Πρωτόκολλο IP και πεδίο TTL.
  • Πρωτόκολλα δρομολόγησης διανυσματικής απόστασης.
  • Πρωτόκολλο