Θεωρία: Ενότητα 11. Περισσότερα για τα πρωτόκολλα EIGRP και RIP

Σε αυτή την ενότητα ασχολούμαστε με τα πρωτόκολλα EIGRP και RIP. Περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

  • Πρωτόκολλο EIGRP.
  • Πλεονεκτήματα του πρωτοκόλλου EIGRP.
  • Πρωτόκολλο RIPv1.
  • Ιστορική αναδρομή του πρωτοκόλλου RIP.
  • Τα χαρακτηριστικά του πρωτοκόλλου RIP.
  • Μορφή του μηνύματος του πρωτοκόλλου RIP.
  • Λειτουργία του RIP.
  • Διοικητική απόσταση.
  • Παθητικές διεπαφές.