Εργαστήριο: Ενότητα 9. To πρωτόκολλο RIP (Μέρος 1)

Αυτή η εργαστηριακή ενότητα ασχολείται με το πρωτόκολλο RIP. Περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

  • Βασική διαμόρφωση του RIPv1.
  • Προσδιορισμός δικτύου.
  • Επαλήθευση πρωτόκολλου RIP.