Εργαστήριο: Ενότητα 10. To πρωτόκολλο RIP (Μέρος 2)

Αυτή η εργαστηριακή ενότητα ασχολείται με το πρωτόκολλο RIP. Περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

  • Τοπολογία εργαστηρίου.
  • Διαδρομή σύνοψης.
  • Μάσκα υποδικτύου μεταβλητού μήκους - VLSM.
  • Διεπαφές loopback.
  • Περιορισμοί τοπολογίας του RIPv1.
  • Ανακατανομή διαδρομής.
  • Επαλήθευση και έλεγχος συνδεσιμότητας.
  • RIPv1: Ασυνεχή δίκτυα.
  • RIPv1: Μη υποστήριξη VLSM.