Εργαστήριο: Ενότητα 6. Επεξεργασία & αξιολόγηση αιολικού δυναμικού

Αιολικό δυναμικό. Καταγραφή ταχυτήτων και διευθύνσεων. Χρήση κατανομών Weibull και Rayleigh.