Θεωρία: Ενότητα 3. ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΠΟ ΒΙΟΜΑΖΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ

Συστήματα παραγωγής, αποθήκευσης και αξιοποίησης προϊόντων βιομάζας. Μέθοδοι εκμετάλλευσης βιομάζας