Θεωρία: Ενότητα 5. ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Γεωθερμία. Εκμετάλλευση πηγών υψηλής ενθαλπίας. Εκμετάλλευση πηγών χαμηλής ενθαλπίας. Περιβαλλοντικά προβλήματα. Περιορισμοί ανάπτυξης