Ενότητα 3. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

Σκοπός είναι να κατανοήσει ο φοιτητής την έννοια των Υλικών Γραφής καθώς και των Οργάνων Γραφής.