Ενότητα 4. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ (Ο΄)-ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

Σκοπός είναι να κατανοήσει ο φοιτητής την μετάφραση των Εβδομήκοντα (ο΄)-Αναθεωρησεις.